Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18.yy'da yaptığı ıslahat hareketlerinden biri değildir?

 

II. Mahmut Dönemi'nde yapılan;

I. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi,

II. Müsadere usulüne son verilmesi,

III. Enderunun yerine Mekteb-i Maarifi Adliye'nin kurulması,

IV. Tercüme odalarının kurulması,

V. Köy ve mahallelere muhtar tayin edilmesi

ıslahatlarından hangileri, eğitimi modernleştirmeye yönelik değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın sonuçlarından biri değildir?

 

Osmanlılarda birçok farklı eğitim müfredatı ve bunları uygulayan eğitim kurumları bulunurdu.

Buna göre, aşağıda yer alan eğitim kurumu ve uyguladığı müfradat eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

 

Nizam-ı Cedit kavramı, Osmanlı Devleti’nde dar ve geniş olmak üzere iki anlam içerir. Dar anlamda Nizam-ı Cedit, III. Selim devrinde Avrupa usulüne göre yetiştirilmek istenen talimli askerin adıdır. Geniş anlamda ise, ordudan başlamak üzere toplumun ve devletin bütün kesimlerinde ve alanlarında yapılacak olan Batılılaşma girişimleri ve reform çabaları demektir.

Bu paragrafa göre Nizam-ı Cedit uygulamaları ile ilgili ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi’nde modern eğitim veren kurumlar açılmıştır. Bunun yanı sıra Avrupa’dan askerî alanda uzmanlar getirilmiş, teknik gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilmek amacıyla Avrupa’nın önemli merkezlerinde elçilikler açılmıştır.

Bu durum;

I. Avrupa’nın teknik üstünlüğünün kabul edildiği,

II. Avrupa ile diplomatik ilişkilere önem verildiği,

III. Askerî alandaki bozulmaların önüne geçildiği

yargılarından hangilerinin kanıtı olamaz?

 

Bir ülkede nüfusun artması o devlete birtakım kazançlar sağlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kazançlar arasında yer almaz?

 

Tanzimat Dönemi’nde yeni okulların açılmasında;

I. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi,

II. Osmanlı Devleti’nin modernleşmeye çalışması,

III. Osmanlı Devleti’nin savaşlarda yenilgi almaması,

IV. Dinî ilimlerin öğretilebileceği okullara ihtiyaç duyulması

etkili olan gelişmeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

kontrol et!