II. Mahmut döneminde, ayanların gücünü kontrol altına almak ve merkezi otoriteyi yeniden sağlamak adına padişah ile ayanlar arasında yapılan sözleşmenin adı nedir?
 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

Osmanlı Devleti'nde;

- Genç Osmanlıların çalışmalarını engellemek,

- Osmanlı topraklarında yaşayan ulusların isyan etmelerini önlemek,

- Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek

amacıyla yaşanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 

- Tanzimat Fermanı'nın ilanı

- Islahat Fermanı'nın ilanı

- I. ve II. Meşrutiyet'in ilanı

Yukarıda verilen Osmanlı tarihi ile ilgili gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

Türk tarihinde ilk anayasa olarak kabul edilen, halkın sınırlı da olsa yönetime katılmasını, kişisel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

XIX ve XX. yüzyıl başlarında hat safhaya varan misyonerlik faaliyetleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika vb. devletlerin siyasi amaçlarıyla örtüşerek, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında önemli rol oynamıştır. Çok değişik çalışma metotları olan misyonerlik teşkilâtları, sosyal ve kültürel sahalarda faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu tür sosyal görüntülü faaliyetlerle, Hıristiyan tebaa'nın bulunduğu bölgeler tespit edilmiş, bu dine mensup olanlara imkânlar sunularak kazanılmaya çalışılmıştır.

Paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki misyonerlik faaliyetleri ile ilgili ulaşılabilecek bir yargı değildir?

 

Osmanlı Devleti ile ilgili XIX. yüzyıla dair demiryolları ve telgraf hatlarını gösteren harita verilmiştir.

Haritadan yararlanarak bu teknolojik gelişmelerin Osmanlı devlet yönetimine sağlayacağı katkı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir?

 

XIX ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti tüm halkı dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeden Osmanlı vatandaşı olarak kabul etmiştir.

Bu durumun kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

Osmanlı Devleti’nde Rumlar, diğer azınlıklara göre daha ayrıcalıklı bir millet olarak bilinmekte idi. Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümâyunu) ile birlikte tüm Osmanlı tebaasının eşit olması ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Bu bağlamda Gülhane Hatt-ı Hümâyunun okunmasında hazır bulunan Fener Rum Patriği, Hatt-ı Hümâyun okunupta kırmızı atlas keseye konunca ‘’İnşallah bir daha bu keseden dışarı çıkmaz.’’ sözünü söyleyerek hoşnutsuzluğunu dile getirmişti.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak;

I. Azınlıklar arasındaki farklılıkları kaldırması,

II. Gayrimüslimlerin haklarını artırması,

III. Devletin kötü gidişini engelleyebileceği düşüncesi

gibi özelliklerinden hangileri Fener Rum Patriği’nin böyle bir tepki göstermesine neden olmuştur?

 

Tabloda verilen madde ve açıklama eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

 

kontrol et!