Tanzimat Fermanı’nın;

- Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,

- Yargılamada açıklık, hiç kimsenin yargılanmadan idam edilememesi,

- Vergide adalet sağlanması,

- Osmanlı vatandaşı olan erkeklerin askerlik yapması,

- Rüşvet ve iltimasın ortadan kaldırılması,

- Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi

maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinde I. öncülde verilen durumun II. öncülde verilen duruma ortam hazırladığı söylenemez?

 

Osmanlı Devleti, XIX. ve XX. yüzyılda dağılmayı önlemek için;

I. Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık fikir akımlarıyla birliğin sağlanması,

II. Tanzimat Fermanı ile kanun üstünlüğünün kabul edilmesi,

III. Kanuni Esasi ile anayasal düzene geçilmesi

gelişmelerinden hangilerini uygulamaya geçirmiştir?

 

* Sened-i İttifak ile padişah, kendi gücü dışında başka bir gücü tanımıştır.

* Tanzimat Fermanı ile padişah, kanun gücünün üstünlüğünü tanımıştır.

* Kanun-i Esasi’yle birlikte, haklar anayasal güvence altına alınarak sınırlı da olsa halka oy kullanma hakkı tanınmış, böylece vatandaşların yönetime katılması sağlanmıştır.

Verilen bilgilere göre;

I. Demokratikleşmeye doğru giden adımlar atılmıştır.

II. Halk sınırlı da olsa vekilleri seçme hakkı elde etmiştir.

III. Padişah seçimle iş başına gelmeye başlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 

Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı ile azınlıklara okul açma ve istedikleri okula gitme hakkı vermiştir. 

Osmanlı Devleti’nin azınlıklara birtakım haklar vermesinin;

I. Laik devlet düzenine geçmek,

II. Devletin dağılmasını önlemek,

III. Avrupalı devletlere imtiyaz vermek

sebepleri arasında hangileri sayılabilir?

 

Âyanlarla yapılan Sened-i İttifak’a göre;

I. Padişahın emirleri mutlak olarak yerine getirilecek,

II. İstanbul’daki ocaklarda fesat çıkarsa âyanlar emir beklemeksizin İstanbul’a gelerek isyan eden ocağı kaldıracaklar,

III. Âyanlar eyaletlerinden devletin asker almasına karşı gelmeyecekler. Böyle hareket edeceklerden bütün âyanlar davacı olacaktır,

IV. Her yerde hazine gelirinin, devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre toplanması sağlanacak

Verilen maddelerden hangileri devletin âyanlar karşısında hâkimiyetinin sarsıldığının kanıtıdır?

 

II. Abdülhamit Dönemi’nde fakirler ve ihtiyaç sahipleri için çeşitli kurumlar kurulmuştur. Yine bu dönemde Batı’dan birçok uygulama Osmanlı ülkesine getirilmiştir. Batı’nın uygulamalarını II. Abdülhamit süzgeçten geçirip mevcut geleneksel uygulamalarla yoğurarak topluma kazandırmaya çalışmıştır. Avrupa’dan sosyal sigortalar sistemini de getiren II. Abdülhamit emeklilik sistemine yeni hükümler ekleyerek daha işler bir hâle kavuşturmuştur.

Yalnızca verilen metne dayanılarak;

I. Osmanlı Devleti’nde emeklilik sistemi ilk kez II. Abdülhamit Dönemi’nde başlamıştır.

II. Osmanlı Devleti sosyal devlet olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır.

III. Avrupa’dan örnek alınan uygulamalar doğrudan Osmanlı Devleti’ne kazandırılmıştır.

IV. Osmanlı Devleti’nin ekonomisi güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda İslamcılık ve Osmanlıcılık fikirlerini devlet politikası hâline getirmiştir. Bu fikir akımları Avrupalı devletler tarafından farklı tepkilere sebep olmuştur. Rusya bu fikirlere karşı iken Almanya desteklemiştir. İngiltere ise yalnızca Osmanlıcılık fikrine destek vermiştir.

Buna göre;

I. Osmanlı Devleti, İslamcılık ve Osmanlıcılık fikri ile dağılmayı önlemek istemiştir.

II. Fikir akımlarına Avrupa devletleri farklı tepkiler vermişlerdir.

III. Almanya, Rusya’nın sıcak denizlere inmesini istememektedir.

verilenlere göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti’nin, “Islahat Fermanı” Paris Konferansı devam ederken ilan ederek, azınlıkların hak ve hürriyetlerini genişletmesi;

I. Azınlık haklarının gerekçe gösterilerek ülkenin iç işlerine karışılmasını engellemek,

II. Paris Konferansı’nda yabancı devletlerin desteğini kazanmak,

III. Diplomaside güç kazanmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

 

Osmanlıcılık fikri ile; Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutup Osmanlı toplumu oluşturmak amaçlanır.

Osmanlıcılık fikrine uygun olarak;

I. Tanzimat Fermanı,

II. Islahat Fermanı,

III. Sened-i İttifak

belgelerinden hangileri ilan edilmiştir?

 

kontrol et!