Sanayi inkılabının ilk önce İngiltere'de gerçekleşmesi;

I. Fransa ile siyasi rekabet halinde olması,

II. Geniş bir sömürge ağına sahip olması,

III. Sermaye birikiminin diğer ülkelere göre daha fazla olması

sebeplerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?

 

I. Yüzyıl savaşlarının başlaması,

II. Küçük atölyelerin kapanması,

III. Seri ve ucuz üretimin artması

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasında yer alır?

 

Sanayi İnkılabı sonucu ham madde ve pazar ihtiyacının artması Osmanlı Devleti'nde;

I. Kapitülasyonların yaygınlık kazanmasına,

II. Lonca teşkilatının çökmesine,

III. İhracattan elde ettiği gelirin sürekli artmasına

yukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olmuştur?

 

Osmanlı Devleti'nde sanayinin gelişememesinin sebepleri;

I. Ham madde kaynaklarının yetersiz olması,

II. Batının tekniğinden yeterince yararlanamamış olması,

III. Yabancı ülkelere ekonomik ayrıcalıklar tanımış olması

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde sanayileşme çabalarının başarısız olmasının en önemli nedeni nedir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin sanayisini geliştirmek için aldığı önlemlerden biridir?

 

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’na göre;

I. Tekel sistemi kaldırıldı, İngilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi satın alma imkânı verildi.

II. İngiliz tüccarları, Osmanlı tüccarlarının ödemekle yükümlü oldukları iç gümrük vergisinden muaf tutuldu.

III. İngiliz gemileriyle gelen mallar bir kez gümrük vergisi ödendikten sonra, Osmanlı Devleti sınırları içinde ikinci bir vergiye tabi tutulmayacaktı.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

Osmanlı Devleti, dağılma döneminde İngiltere’nin siyasi desteğini almak amacıyla Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nı (1838) imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre; Osmanlı Devleti ihracattan aldığı vergileri %5’ten %12’ye çıkaracağını, ithalattan aldığı vergiyi ise %12’den %3’e indireceğini kabul etmiştir.

Bu durumun;

I. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler için açık pazar haline gelmesi,

II. Osmanlı Devleti'nin vergi gelirlerinin azalması,

III. Osmanlı Devleti’nin dışa bağımlılığının artması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

 

Osmanlı Devleti sanayisini güçlendirebilmek adına bir takım tedbirler almıştır.

Bu tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? 

 

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti endüstriyel üretime geçişte birtakım zorluklarla karşılaşmıştır. 

Bu durumun nedenleri ile ilgili olarak;

• Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli savaşların getirdiği mali sıkıntılar,

• III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde başlatılan ıslahatlara ulemanın ve Yeniçeri Ocağı’nın karşı çıkması,

• Devlet sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar (Balkanlar, Anadolu ve Mısır isyanları),

 • Şark Meselesi kapsamında Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’ni parçalama teşebbüsleri

örnek olarak verilebilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

kontrol et!