Osmanlı Devleti'nin son döneminde köyden şehre göç nedenleri arasında;

I. Celali isyanları nedeniyle huzur ve güven ortamının bozulması,

II. Sanayileşen şehirlerin çekim merkezlerine dönüşmesi,

III. Köylülerin vergi yükünün artması

durumlarından hangileri gösterilebilir?

 

I. Şehirde asayiş bozulmuştur.

II. Şehirlerde sanayileşme gelişmiştir.

III. Tarımsal üretim durma noktasına gelmiştir.

IV. Şehirlerde işsizlik artmıştır.

Köyden şehre göçlerin artmasıyla ortaya çıkan sorunlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I. Batum 

II. Batı Trakya

III. Romanya

I. ve II. Balkan Savaşları sonrası yukarıdaki bölgelerin hangisinde yaşayan Türklerin azınlık durumuna düştüğü söylenebilir? 

 

I. Osmanlı nüfusu artmıştır,

II. Kaybedilen yerlerden Anadolu'ya Türk göçleri olmuştur,

III. Osmancılık fikir akımı etkisini kaybetmiştir

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi Balkan Savaşları'nın sonuçları arasında sayılamaz?

 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne yapılan göçlerle ilgili olarak;

Durum 1: 1848 İhtilallerinden sonra Çekler, Macarlar ve Lehlerden (Polonyalılar) önemli sayıda nüfus Osmanlı Devleti’nin topraklarına sığınmıştır.                                                           

Durum 2: 1831-1882 yılları arasında Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştı. Bu durumun oluşmasında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın etkisi büyük olmuştur.                             

Durum 3: 1860 yılında kurulan Muhacirun Komisyonu’nun istatistiklerinden Anadolu’ya bir milyonun üzerinde göçmenin geldiği, bunların arasında Tatar ve Çerkezler’in de olduğu anlaşılmaktadır.

verilen bilgiler dikkate alındığında, göçler sonucu aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılması beklenemez?

 

I. Fransız İhtilali

II. Sanayi Devrimi

III. Kapitülasyonlar

gibi dış etkenlerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlardan biri olamaz?

 

Avrupa, Asya ve Afrika’ya yayılmış olan Osmanlı Devleti, toprak kaybettikçe sınırları dışında kalan Türkler, kafileler hâlinde devletin elinde kalan bölgelere göç etmeye başlamıştır. Bu göç akınları XIX. yüzyıldan itibaren artarak devam etmiştir. Kaybedilen yerlerde kurulan yeni idarelerin ve bölge halkının baskısı, zulümleri, saldırıları ve malların gasp edilmesi Türk göçlerindeki en önemli sebepler olarak dikkat çekmiştir. 

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Balkanlarda Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Bulgarlar, Makedonlar, Arnavutlar, Türkler gibi çok çeşitli din ve ırka mensup halk; uzun yıllar Osmanlı yönetiminde barış içinde idare edilmiştir. 1699 Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Balkanlarda toprak kaybetmeye başlamış ve bölgede gün geçtikçe artan siyasi ve sosyal sıkıntılar ortaya çıkmıştır.

Bu paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâli ile ortaya çıkan yeni devlet kavramının özelliklerinden biri değildir?

 

kontrol et!