Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumundaki kadınlara yönelik yayın yapan gazete ve dergilerden biri değildir?

 

Osmanlı Devleti'nin son döneminde köyden şehre göç nedenleri arasında;

I. Celali isyanları nedeniyle huzur ve güven ortamının bozulması,

II. Sanayileşen şehirlerin çekim merkezlerine dönüşmesi,

III. Köylülerin vergi yükünün artması

durumlarından hangileri gösterilebilir?

 

I. Şehirde asayiş bozulmuştur.

II. Şehirlerde sanayileşme gelişmiştir.

III. Tarımsal üretim durma noktasına gelmiştir.

IV. Şehirlerde işsizlik artmıştır.

Köyden şehre göçlerin artmasıyla ortaya çıkan sorunlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I. Batum 

II. Batı Trakya

III. Romanya

I. ve II. Balkan Savaşları sonrası yukarıdaki bölgelerin hangisinde yaşayan Türklerin azınlık durumuna düştüğü söylenebilir? 

 

I. Osmanlı nüfusu artmıştır,

II. Kaybedilen yerlerden Anadolu'ya Türk göçleri olmuştur,

III. Osmancılık fikir akımı etkisini kaybetmiştir

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi Balkan Savaşları'nın sonuçları arasında sayılamaz?

 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne yapılan göçlerle ilgili olarak;

Durum 1: 1848 İhtilallerinden sonra Çekler, Macarlar ve Lehlerden (Polonyalılar) önemli sayıda nüfus Osmanlı Devleti’nin topraklarına sığınmıştır.                                                           

Durum 2: 1831-1882 yılları arasında Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştı. Bu durumun oluşmasında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın etkisi büyük olmuştur.                             

Durum 3: 1860 yılında kurulan Muhacirun Komisyonu’nun istatistiklerinden Anadolu’ya bir milyonun üzerinde göçmenin geldiği, bunların arasında Tatar ve Çerkezler’in de olduğu anlaşılmaktadır.

verilen bilgiler dikkate alındığında, göçler sonucu aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılması beklenemez?

 

I. Fransız İhtilali

II. Sanayi Devrimi

III. Kapitülasyonlar

gibi dış etkenlerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin etkisiyle şehir hayatında yaşanan sorunlardan biri olamaz?

 

Modern şehirlerin doğması, teknolojinin gelişmesi, modern toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmamıştır?

 

Aşağıdakilerden hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkardığı yeni iş alanlarından biridir?

 

kontrol et!