Türkiye'nin 20  Ekim 1921' de Fransa'yla  Ankara Antlaşması'nı imzalarken Misak-ı Millî sınırları dışında kalan Hatay'da;

- Türk millî kültürünün korunması,

- Türk parasının resmi olarak kullanılması,

- Özel bir yönetim oluşturulması

konularını şart koşmasının amacı aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

 

Türkiye 9 Şubat 1934'te Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı'nı, 8 Temmuz 1937'de İran, Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı'nı imzaladı.

Devletlerin hızla II. Dünya Savaşı'na sürüklendiği bir dönemde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye'nin bu girişimlerinin amaçlarından sayılamaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi 1923'ten sonra Türk dış politikasında ele alınıp çözümlenmeye çalışılmış konulardan biri değildir?

 

Türkiye II. Dünya Savaşı öncesi doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının 1923-1938 arası döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

 

“Eğer harp bir bomba patlaması gibi birdenbire çıkarsa milletler, harbe mâni olmak için, silahlı mukavemetlerini ve malî güçlerini saldırgana karşı birleştirmekte tereddüt etmemelidirler. En hızlı ve en etkili tedbir, muhtemel bir saldırgana, taarruzun yanına kâr kalmayacağını açıkça anlatacak uluslararası teşkilâtın kurulmasıdır. Bununla birlikte, bugün için en acele ihtiyaç, komşu memleketlerin, birbirlerinin hususî ihtiyaçlarını ve meselelerini görüşmeleridir. Bundan başka bölgesel antlaşmalar, barışın korunması için kıymetlerini şimdiden ispat etmişlerdir.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözleri dikkate alındığında;

 I.  Sadabat Paktı,

 II. 1926 Ankara Antlaşması,

 III. Balkan Antantı

gelişmelerinden hangileri bu durumu kapsamaktadır?

 

Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;

I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi,

II. Yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesi,

III. Dış ilişkilerde yalnızlık politikasının benimsenmesi

ilkelerinden hangilerinin uygun olduğu söylenemez?

 

kontrol et!