Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Milletler Cemiyeti'nin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

 

ABD ve Fransa'nın öncülük ettiği Almanya, İngiltere, Belçika, Polonya, Çekoslavakya ve Rusya gibi devletlerin katıldığı, dünya sorunlarının barış yoluyla çözülmesini esas alan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

 

"Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılıp, devletler arası ilişkilerin barışçı yollarla çözülmesi'' fikri çerçevesinde yapılmış olan barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

 

Türkiye, II. Dünya Savaşı'nın öncesinde ve ilk yıllarında yaşanan gelişmeler karşısında karşılıklı yardım ve saldırmazlık antlaşmaları imzalamıştır.

Türkiye'nin bu dönemde antlaşma imzaladığı devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

 

10 Ocak 1920'de devletlerarası sorunların görüşülebilmesi için Milletler Cemiyeti kurulmuş, 1 Aralık 1925'te devletlerarası siyasi gerilimleri azaltmak üzere Londra'da Locarno Antlaşması imzalanmış, 27 Ağustos 1928'de de devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınarak Briand-Kellog Paktı imzalanmıştır.

Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

1929 Dünya Ekonomik Krizi, en çok sanayileşmiş şehirleri vurmuş, bu kentlerde bir işsizler ve evsizler ordusu oluşturmuştur. Bunalımdan etkilenen birçok ülkede inşaat faaliyetleri durmuş; tarım ürünü fiyatlarındaki %40-60’lık düşüş, çiftçileri ve kırsal bölge nüfusunu olumsuz etkilemiştir. Talebin beklenmedik düzeyde düşmesi nedeniyle madencilik alanı krizin en fazla etkilediği sektörlerden biri olmuştur. Ekonomik kriz dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de % 65 oranında azalmasına sebep olmuştur. 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 1929 Ekonomik Krizi'nin etkilediği sektörlerden biri değildir?

 

Siyasi Düşünceler Tarihi yazarı, faşizim ve nazizm ideolojilerinin doğuş sebeplerini şöyle izah ediyor: ''Her iki ideoloji de savaşın ve bozgunun çocuğudurlar. Yani bir öfke, bir hınç, bir isyan belirtirler. Ayrıca bu ideolojiler, sefalet ve buhrandan, işsizlikten ve açlıktan doğdular. Bir isyan ve bir ümitsizlik hamlesi olarak ortaya çıktılar.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dünyada baskıcı yönetimlerin ortaya çıkmasının sebepleri arasında gösterilemez?

 

I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Briand-Kellog Paktı ile "savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır.'' 

Buna göre; 

I. Silahsızlanma çabası gösterildiği,

II. Bütün savaşların kanun dışı sayıldığı,

III. Dünya barışının korunmaya çalışıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

1929 Dünya Ekonomik Krizi özellikle hangi kıtalarda etkili olmuştur?

 

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası dünya barışını sağlama ve koruma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir

 

kontrol et!