Page 5 - Değerler Eğitimi
P. 5

GENÇLİĞE HİTABE

             Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
          ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
             Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
          kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek

          isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
          müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
          vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
          namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
          düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
          olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
          tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
          işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,

          memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
          içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
          müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
          harap ve bîtap düşmüş olabilir.
             Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
          Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
          damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
                                    Mustafa Kemal Atatürk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10