Page 9 - Değerler Eğitimi
P. 9

ÖN SÖZ

      Türk millî eğitim sisteminin amacı, eğitimin ana ögesi ve baş öznesi olan insanın çağın ve geleceğin
      becerileriyle donanması ve bu donanımı insanlığın hayrına sarf edebilmesidir. Millî eğitimimiz;
      bilime odaklı, kültürel değerlere duyarlı, estetik değerlere sahip, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme
      doğrultusunda evrensel değerlerden beslenir. Bu doğrultuda ele alınan değerler; ideal ve arzu
      edilen davranış veya yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada
      bireylere yardımcı olan genel ilkelerdir. Bu ilkelerin bireylere kazandırılması, bir yandan onun
      toplumsal hayata uyum sağlayarak dengesini bulmasına destek olurken bir yandan da toplumun
      kültürel özelliklerine katkı sağlamış olacaktır.
      Eğitim sistemimizden beklenti, bireylerin değerleri sadece öğrenmeleri değildir. Bu değerleri aynı
      zamanda tutum ve davranışlarına yansıtmalarına ve iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak topluma
      katkıda bulunmalarına yardımcı olmasıdır. Bireyin bu ilkeleri kazanmasında ve kazanılan ilkelerin
      sürekliliğinde okul önemli bir paya sahiptir. Okullar öğrencilerin sadece akademik bilgi ve becerileri
      kazandıkları yerler değil, toplumun küçük bir örneklemi olarak öğrencilerin toplumsal yapıyı tüm
      yönleriyle deneyimledikleri yerlerdir. Bu sebeple okullar bir yaşam alanı niteliğinde, her bir öğrenci için
      millî ve evrensel değerlerin içselleştirileceği öğrenme ortamlarıdır.

      Öğretim programlarında öğrencilere sunulan en temel unsur; öğrenilen her türlü bilgi, beceri, değer
      ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde öğrencilerin kendilerine ve topluma
      hizmet edebilecek bireyler hâline gelmesidir. Evrensel ve toplumsal değerleri içselleştiren bir öğrenci;
      başta kendisini, ailesini, ülkesini ve dünyayı daha iyi hâle getirebileceğinin farkına varacaktır. Öğretim
      programında yer alan kök değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
      sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olarak belirlenmiştir.
      Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, değerler eğitiminin işe koşulması noktasında öğretmenlere
      kılavuzluk edecek bir etkinlik kitabı hazırlayarak evrensel ve toplumsal değerlerin eğitim öğretim
                                       ̇
      süreçlerine dâhil edilmesine yol göstermeyi amaçlamıştır. Değerler eğı̇tı̇mı etkinlik kitabında öğretim
      programlarında bulunan on kök değere yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Kitapta yer alan etkinlikler,
      öğrencilerin ilgisini çekecek, birbirinden farklı özellikler içeren özgün çalışmalar şeklinde sunulmuştur.
      Etkinlikler öğretmen uygulamasına yönelik sınıf içi etkinliklerdir. Her etkinliğin sınıf içi uygulama
      bölümü olmakla birlikte okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren etkinlikler de
      bulunmaktadır. Etkinliklerin bu ayrımları başlıkları ile belirtilmiştir. Etkinlikler, öğrencilerin sınıf ortamı
      içerisinde daha çok eğlenerek öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye
      çıkarabilecekleri çok yönlü çalışmalar şeklinde düzenlenmiştir.
      Değerler eğı̇tı̇mı etkinlik kitabında yer alan farklı değerlere ait içerik, etkinlik ve uygulamalarda
             ̇
      öğrencilerin yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme,
      karşılaştırma, ilişki kurabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme
      gibi üst düzey zihinsel becerileri kazanabilmesi ve tüm bu süreçleri etkili iletişim kurarak iş birliği
      içinde deneyimlemesi amaçlanmıştır.

      Değerler eğı̇tı̇mı etkinlik kitabı ile öğretimin sadece bilişsel-zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp
             ̇
      öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duyuşsal davranışlarının hepsinin geliştirilmesi ve
      eğitimin bütüncül olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Değer ve tutumların öğrencilere bilişsel
      düzeyi aşarak, duygu ve davranış boyutlarında kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek
      ve öğrenciler kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedecektir. Böylece öğrenciler bir taraftan
      iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları
      bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğreneceklerdir. Evrensel, toplumsal, ahlaki ve millî değerler ile
      sentezlenerek hazırlanan bu kitaptan tüm öğretmen ve öğrencilerimizin faydalanması dileğiyle…                                                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14