Menü
Mobil Uygulamalar:
Tarih Soru Bankası | Test 1

Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

 simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Çoktan Seçmeli Soru Testi
Tarih

Soru 1: 7389

Avrupa'da yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulan El-Kanun Fi't-Tıb adlı eseri yazan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn-i Sina
B) Farabi
C) El-Biruni
D) Gazali
E) Uluğ Bey
A B C D E
Soru 2: 7389

Avrupa'da yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulan El-Kanun Fi't-Tıb adlı eseri yazan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn-i Sina
B) Farabi
C) El-Biruni
D) Gazali
E) Uluğ Bey
A B C D E
Soru 3: 7390

Bütün devletlerin üstünde olgun devlet olduğunu belirterek günümüz Birleşmiş Milletler Örgütü'nü ilk dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harezmi
B) Cabir
C) Farabi
D) İbn-i Batuta
E) Buhari
A B C D E
Soru 4: 7390

Bütün devletlerin üstünde olgun devlet olduğunu belirterek günümüz Birleşmiş Milletler Örgütü'nü ilk dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harezmi
B) Cabir
C) Farabi
D) İbn-i Batuta
E) Buhari
A B C D E
Soru 5: 7391

- 1058-1111 yılları arasında yaşamıştır.

- Nizamiye medresesinin baş müderrisliğini yapmıştır.

- En ünlü eseri "İhya'ü Ulümi'd-Din" dir.

- Şüphenin gerçeğe ulaşmanın tek yolu olduğunu savunmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen ünlü İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Rüşd
B) İmam Gazali
C) Farabi
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Fadlan
A B C D E
Soru 6: 7391

- 1058-1111 yılları arasında yaşamıştır.

- Nizamiye medresesinin baş müderrisliğini yapmıştır.

- En ünlü eseri "İhya'ü Ulümi'd-Din" dir.

- Şüphenin gerçeğe ulaşmanın tek yolu olduğunu savunmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen ünlü İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Rüşd
B) İmam Gazali
C) Farabi
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Fadlan
A B C D E
Soru 7: 7392

870-900 yılları arasında yaşamıştır. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden filozoftur.

Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra "2. Öğretmen" lakabıyla anılan bu İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam-ı Azam
B) İmam Gazali
C) Farabi
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Fadlan
A B C D E
Soru 8: 7392

870-900 yılları arasında yaşamıştır. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden filozoftur.

Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra "2. Öğretmen" lakabıyla anılan bu İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam-ı Azam
B) İmam Gazali
C) Farabi
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Fadlan
A B C D E
Soru 9: 7393

İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilimsel anlayış, Avrupa’yı da etkilemiştir. Bu etkilenme; İslam fetihlerinin geniş alanlara yayılması, Antik Yunandan Arapçaya, Arapçadan da Latinceye yapılan tercümeler, Akdeniz’de kurulan ticari ve sosyal temaslar, İspanya’da gelişen bilim ve düşünce hareketleri ile Haçlı seferleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslam medeniyeti fetihler sayesinde geniş alanlara yayılmıştır.
B) Haçlı seferleriyle birçok bilimsel ve teknik bilgi Avrupa'ya taşınmıştır.
C) Ticaret kültürel etkileşimi sağlamıştır.
D) Birçok bilimsel eser Arapçadan Latinceye çevrilmiştir.
E) İstanbul’dan kaçan bilim adamları Rönesans’ı başlatmıştır.
A B C D E
Soru 10: 7393

İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilimsel anlayış, Avrupa’yı da etkilemiştir. Bu etkilenme; İslam fetihlerinin geniş alanlara yayılması, Antik Yunandan Arapçaya, Arapçadan da Latinceye yapılan tercümeler, Akdeniz’de kurulan ticari ve sosyal temaslar, İspanya’da gelişen bilim ve düşünce hareketleri ile Haçlı seferleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslam medeniyeti fetihler sayesinde geniş alanlara yayılmıştır.
B) Haçlı seferleriyle birçok bilimsel ve teknik bilgi Avrupa'ya taşınmıştır.
C) Ticaret kültürel etkileşimi sağlamıştır.
D) Birçok bilimsel eser Arapçadan Latinceye çevrilmiştir.
E) İstanbul’dan kaçan bilim adamları Rönesans’ı başlatmıştır.
A B C D E
Soru 11: 7398

- Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir.

- Medine Sözleşmesi ile toplumsal barış hedeflenmiştir.

- İstanbul Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatılmıştır.

- Beytü’l Hikme (Bilgelik evi) adlı bir araştırma ve eğitim kurumu kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında İslam Tarihi ile ilgili olarak aşağıdaki dönemlerden hangisi ilişkilendirilemez?

A) Cahiliye Dönemi
B) Hz. Muhammed Dönemi
C) Dört Halife Dönemi
D) Emeviler Dönemi
E) Abbasiler Dönemi
A B C D E
Soru 12: 7398

- Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir.

- Medine Sözleşmesi ile toplumsal barış hedeflenmiştir.

- İstanbul Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatılmıştır.

- Beytü’l Hikme (Bilgelik evi) adlı bir araştırma ve eğitim kurumu kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında İslam Tarihi ile ilgili olarak aşağıdaki dönemlerden hangisi ilişkilendirilemez?

A) Cahiliye Dönemi
B) Hz. Muhammed Dönemi
C) Dört Halife Dönemi
D) Emeviler Dönemi
E) Abbasiler Dönemi
A B C D E
Soru 13: 7412

İslam Devleti’nin ilk zamanlarında daha çok İslami ilimler doğmuş ve gelişmiştir. İslamiyet; Mısır, Sasani, Türk, Yunan, Hint gibi medeniyetlerin yaşadığı alanlar üzerinde yayılınca Müslümanlar bu medeniyetlerin bilginlerini tanımışlar, eserlerini tercüme etmişler, sosyal kurumlarını incelemişlerdir. Müslümanlar; inançlarını, düşüncelerini, keşiflerini, tespitlerini bu birikime ekleyerek, onu kendi kültür potasında eritmiş ve ona İslam medeniyeti denilen yeni bir kimlik kazandırmıştır.

Bu paragrafa göre, İslam Uygarlığının oluşmasında aşağıdaki anlayışlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Evrensellik
B) Milliyetçilik
C) Kültürel etkileşim
D) Bilimsellik
E) Yenilikçilik
A B C D E
Soru 14: 7412

İslam Devleti’nin ilk zamanlarında daha çok İslami ilimler doğmuş ve gelişmiştir. İslamiyet; Mısır, Sasani, Türk, Yunan, Hint gibi medeniyetlerin yaşadığı alanlar üzerinde yayılınca Müslümanlar bu medeniyetlerin bilginlerini tanımışlar, eserlerini tercüme etmişler, sosyal kurumlarını incelemişlerdir. Müslümanlar; inançlarını, düşüncelerini, keşiflerini, tespitlerini bu birikime ekleyerek, onu kendi kültür potasında eritmiş ve ona İslam medeniyeti denilen yeni bir kimlik kazandırmıştır.

Bu paragrafa göre, İslam Uygarlığının oluşmasında aşağıdaki anlayışlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Evrensellik
B) Milliyetçilik
C) Kültürel etkileşim
D) Bilimsellik
E) Yenilikçilik
A B C D E
Soru 15: 7427

Nihal öğretmen derste “İslam medeniyetinin en önemli özelliği bilgi medeniyeti olmasıdır.” demiş ve bu sözünü örneklerle açıklamıştır.

Buna göre Nihal öğretmenin verdiği örneklerden hangisi doğru değildir?

A) Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin “Oku!” diye başlaması 
B) Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl’un cemiyeti'nin kuruluşuna üye olması
C) Bedir Savaşı’nda esir düşen müşriklerin, müslümanlara okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması
D) Mescid-i Nebevî’nin bir bölümünün eğitim ve öğretim faaliyetleri için kullanılması
E) Hz. Muhammed’in tıp tahsili için bazı müslümanları İran’daki Cündişapur’a göndermesi
A B C D E
Soru 16: 7427

Nihal öğretmen derste “İslam medeniyetinin en önemli özelliği bilgi medeniyeti olmasıdır.” demiş ve bu sözünü örneklerle açıklamıştır.

Buna göre Nihal öğretmenin verdiği örneklerden hangisi doğru değildir?

A) Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin “Oku!” diye başlaması 
B) Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl’un cemiyeti'nin kuruluşuna üye olması
C) Bedir Savaşı’nda esir düşen müşriklerin, müslümanlara okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması
D) Mescid-i Nebevî’nin bir bölümünün eğitim ve öğretim faaliyetleri için kullanılması
E) Hz. Muhammed’in tıp tahsili için bazı müslümanları İran’daki Cündişapur’a göndermesi
A B C D E
Soru 17: 7428

Endülüs (İspanya), Müslümanlar idaresinde yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etmiştir. Aynı dönemde Batı’da bilimsel faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle karanlık bir dönem yaşamış ve müslümanların kültürel gelişmesini fark edememiştir. Fark ettiği zaman ise İslam medeniyetinden faydalanmıştır.

Bu paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez?

A) Tuleytula (Toledo) Başpiskoposu’nun Bağdat'taki Beytülhikme'ye benzer bir kurum kurması
B) İbn Rüşd’ün eserlerinin Paris Üniversitesi'nde okutulan kitaplar arasına girmesi
C) Avrupalıların, Antik Yunan medeniyetine ait unsurları özellikle heykel alanına yansıtması
D) Tercüme faaliyetleri ile birlikte İslam Dünyasındaki bilimsel zenginliğin Batı Dünyasına aktarılması
E) Avrupa ülkelerinden pek çok bilim insanının eğitim için Tuleytula (Toledo)'ya gelmesi
A B C D E
Soru 18: 7428

Endülüs (İspanya), Müslümanlar idaresinde yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etmiştir. Aynı dönemde Batı’da bilimsel faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle karanlık bir dönem yaşamış ve müslümanların kültürel gelişmesini fark edememiştir. Fark ettiği zaman ise İslam medeniyetinden faydalanmıştır.

Bu paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez?

A) Tuleytula (Toledo) Başpiskoposu’nun Bağdat'taki Beytülhikme'ye benzer bir kurum kurması
B) İbn Rüşd’ün eserlerinin Paris Üniversitesi'nde okutulan kitaplar arasına girmesi
C) Avrupalıların, Antik Yunan medeniyetine ait unsurları özellikle heykel alanına yansıtması
D) Tercüme faaliyetleri ile birlikte İslam Dünyasındaki bilimsel zenginliğin Batı Dünyasına aktarılması
E) Avrupa ülkelerinden pek çok bilim insanının eğitim için Tuleytula (Toledo)'ya gelmesi
A B C D E