Menü
Soru Bankası:
Tarih Soru Bankası | Test 1

Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

 simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Çoktan Seçmeli Soru Testi
Tarih

Soru 1: 7279

Bizanslılar VI. yüzyılda "Türkiye" adını coğrafi anlamda neresi için kullanmıştır?

Soru 2: 7328

Türk adına, gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı; Çin kaynaklarına göre ………...……., Kaşgarlı Mahmut’a göre …......…….., Ziya Gökalp’e göre ……………….. anlamına gelmektedir.

Verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Soru 3: 7333

Orhun Yazıtları'nda geçen Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı ve  hükümdarların görevleri dikkate alındığında;

I. Türk kağanları cihan hakimiyeti anlayışına sahiptir.

II. Türk kağanlarının görevleri arasında Türk soyundan olan bütün toplulukları bir bayrak altında toplamak, birlik ve beraberliği sağlamak vardır.

III. İlk Türk devletlerindeki egemenlik anlayışının kaynağı ilahîdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 7340

I. Türk adı tarihte ilk kez Çin yıllıklarında geçmiştir.

II. Coğrafî bir yer adı olarak Türkiye  tabiri ilk kez Kök Türkler zamanında Bizans tarafından bugünkü Türkistan için kullanılmıştır.

III. Bir millet adı olarak Türk ifadesi kendi kaynaklarımızda ilk kez Kök Türk yazıtlarında (Orhun Abideleri) geçmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5: 22917

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri;

I. Çin,

II. Sasani,

III. Bizans

devletlerinden hangileriyle ilişki kurmuştur?

Soru 6: 22924

Coğrafi konumu nedeniyle Orta Asya’da dönem dönem şiddetli kuraklıklar yaşanmıştır. Bu da bazı bölgelerde hem kıtlığın yaşanmasına hem de salgın hastalıkların görülmesine neden olmuştur. Kıtlığın yaşandığı yerlerde geçimini hayvancılıktan sağlayan Türkler, hayvanları için yeterli otlak bulamamıştır.

Buna göre;

I. Başka bölgelere göç edilmesi,

II. Nüfus artışının olması,

III. Yerleşik hayata geçilmesi

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 7: 25484

Orta Asya’nın sert karasal bir iklime sahip olması, topraklarının verimsiz olması ve bölgede sulama imkânının bulunmaması, Türklerin hayvancılıkla uğraşmasına neden olmuştur. Bu iklim koşulları bölgeden göç etmelerinin de nedenlerinden biridir.

Bu bilgilere göre;

I. Coğrafi koşullar ekonomik uğraşlar üzerinde etkilidir.

II. Ekonomik uğraşlar toplumların yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir.

III. Siyasi otorite ekonomik faaliyetleri ve yaşam biçimini belirlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 25904

"Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?

Soru 9: 25984

Uygur metinlerinde "güç, kuvvet" anlamına gelen Türk kelimesi Çin kaynaklarında "miğfer" anlamında kullanılmıştır.

Bu farklılığın ortaya çıkması Türklerin;

I. Toplumlar üzerindeki etkileri,

II. Çok yönlü bir millet olmaları,

III. Geniş alanlara yayılmaları

özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?

Soru 10: 25992

I. Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Kök Türklerdir.

II. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır.

III. Ziya Gökalp’e göre Türk adı; töreli, kanun, nizam sahibi demektir.

IV. Türk kelimesi Dîvân-ü Lügâti’t-Türk’te olgunluk çağı demektir.

V. Türkiye adı ilk kez Malazgirt Savaşı sonrasında kullanılmıştır.

Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesi ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?