Menü
Mobil Uygulamalar:
Tarih Soru Bankası | Test 1

Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

 simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Çoktan Seçmeli Soru Testi
Tarih

Soru 1: 7296

Avrupa Hun hükümdarı Uldız, kendisi ile barış görüşmesi yapmak için gönderilen Bizans'ın Trakya valisine "Ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim" demiştir.

Bu sözü dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk Cihan Hakimiyeti anlayışına sahip olduğu
B) Bizans'ın güçlü olduğu
C) Askeri gücüne güvenmediği
D) Bizanslılardan korktuğu
E) Barıştan yana olduğu
A B C D E
Soru 2: 7296

Avrupa Hun hükümdarı Uldız, kendisi ile barış görüşmesi yapmak için gönderilen Bizans'ın Trakya valisine "Ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim" demiştir.

Bu sözü dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk Cihan Hakimiyeti anlayışına sahip olduğu
B) Bizans'ın güçlü olduğu
C) Askeri gücüne güvenmediği
D) Bizanslılardan korktuğu
E) Barıştan yana olduğu
A B C D E
Soru 3: 7297

Avrupa Hun hükümdarı Attila, 452 yılında İtalya'ya bir sefer düzenlemiş; Romalılar, Attila'dan Roma'yı ve kendilerini bağışlamasını istemişlerdir. Papanın ricası üzerine Attila, Roma'yı işgal edecek güce sahip olmasına rağmen bunu yapmamış ve geri çekilmiştir.

Bu geri çekilmede;

I. Ordunun çok yorulduğunu düşünmesi,

II. Yönetimi oğulları arasında paylaştırmak istemesi,

III. Sasani Devleti üzerine sefere çıkmak istemesi,

IV. Batı Roma'nın gücünü kırdığına inanması,

V. Roma'nın Hristiyan dünyası için kutsal bir merkez olması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, II, III ve V
E) II, III, IV ve V
A B C D E
Soru 4: 7297

Avrupa Hun hükümdarı Attila, 452 yılında İtalya'ya bir sefer düzenlemiş; Romalılar, Attila'dan Roma'yı ve kendilerini bağışlamasını istemişlerdir. Papanın ricası üzerine Attila, Roma'yı işgal edecek güce sahip olmasına rağmen bunu yapmamış ve geri çekilmiştir.

Bu geri çekilmede;

I. Ordunun çok yorulduğunu düşünmesi,

II. Yönetimi oğulları arasında paylaştırmak istemesi,

III. Sasani Devleti üzerine sefere çıkmak istemesi,

IV. Batı Roma'nın gücünü kırdığına inanması,

V. Roma'nın Hristiyan dünyası için kutsal bir merkez olması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, II, III ve V
E) II, III, IV ve V
A B C D E
Soru 5: 22920

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A) Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
B) Avrupa’da Türk devletleri kuruldu.
C) Feodalite Avrupa’da güç kazandı.
D) Kültürel etkileşim yaşandı.
E) Skolastik düşünce etkisini kaybetti.
A B C D E
Soru 6: 22920

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A) Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
B) Avrupa’da Türk devletleri kuruldu.
C) Feodalite Avrupa’da güç kazandı.
D) Kültürel etkileşim yaşandı.
E) Skolastik düşünce etkisini kaybetti.
A B C D E
Soru 7: 25454

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.

Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feodalite
B) Kavimler Göçü
C) Haçlı Seferleri
D) Reform
E) Kadeş Antlaşması
A B C D E
Soru 8: 25454

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.

Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feodalite
B) Kavimler Göçü
C) Haçlı Seferleri
D) Reform
E) Kadeş Antlaşması
A B C D E
Soru 9: 25458

Türkler siyasi, ekonomik ve coğrafi nedenlerle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A) Türk kültürü dünyanın değişik bölgelerine taşındı.
B) Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu.
C) Değişik kültür çevreleriyle etkileşime geçildi.
D) Askerî alanda diğer milletlerden etkilenildi.
E) Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi zorlaştı.
A B C D E
Soru 10: 25458

Türkler siyasi, ekonomik ve coğrafi nedenlerle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A) Türk kültürü dünyanın değişik bölgelerine taşındı.
B) Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu.
C) Değişik kültür çevreleriyle etkileşime geçildi.
D) Askerî alanda diğer milletlerden etkilenildi.
E) Türk tarihinin bütün halinde incelenmesi zorlaştı.
A B C D E
Soru 11: 25464

Kavimler Göçü sonucunda;

• Türk kavimlerinin baskısından kaçan Germen kavimleri Avrupa’nın değişik yerlerine yerleşmişlerdir.

Germen kavimlerinin saldırısı sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmıştır.

Buna göre Avrupa’da;

I. Etnik,

II. Siyasi,

III. Dinî,

IV. Hukuki

yapılarından hangilerinin değiştiği söylenemez?

A) Yalnız l
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve III
A B C D E
Soru 12: 25464

Kavimler Göçü sonucunda;

• Türk kavimlerinin baskısından kaçan Germen kavimleri Avrupa’nın değişik yerlerine yerleşmişlerdir.

Germen kavimlerinin saldırısı sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmıştır.

Buna göre Avrupa’da;

I. Etnik,

II. Siyasi,

III. Dinî,

IV. Hukuki

yapılarından hangilerinin değiştiği söylenemez?

A) Yalnız l
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve III
A B C D E
Soru 13: 25468

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da;

Avrupa’nın bugünkü temellerinin atılması,

Feodalite rejiminin ortaya çıkması,

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa’da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?

A) Askerî
B) Hukuki
C) Siyasi
D) Kültürel
E) Dinî
A B C D E
Soru 14: 25468

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da;

Avrupa’nın bugünkü temellerinin atılması,

Feodalite rejiminin ortaya çıkması,

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa’da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?

A) Askerî
B) Hukuki
C) Siyasi
D) Kültürel
E) Dinî
A B C D E
Soru 15: 25474

Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

Buna göre Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili;

I. Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir,

II. Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır,

III. Avrupa’da Türk devleti kurulmuştur

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
A B C D E
Soru 16: 25474

Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

Buna göre Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili;

I. Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir,

II. Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır,

III. Avrupa’da Türk devleti kurulmuştur

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
A B C D E