Page 4 - DEFTERİM FİZİK 10
P. 4

GENÇLİĞE HİTABE


                Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

             ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
                Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en

             kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
             isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti

             müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn

             vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
             namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek

             düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili

             olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
             tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil

             işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
             memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet

             içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
             müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde

             harap ve bîtap düşmüş olabilir.

                Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
             Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,

             damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
                                          Mustafa Kemal Atatürk
   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9