Page 14 - Girişimcilik (Tüm Kitap)
P. 14

A) EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

       KONUYA BAŞLARKEN
      1. Yaşamdan örnekler vererek ekonomi kavramını açıklayınız.
      2. Günlük bir gazetenin ekonomi sayfasındaki haberleri inceleyiniz. Ekonomi ile ilgili
       kavramları tespit ediniz.
                     Görsel: 1.1

       İnsanlık tarihi boyunca toplumların gelişebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi
     için çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Sınırsız olan bu ihtiyaçlar maalesef sınırlı
     kaynaklarla giderilmeye çalışılmaktadır. İşte burada ekonomi devreye girer. Eko-
     nomi sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanılacağını inceleyen bir
     bilim dalıdır.
       Buradan ekonominin sadece sınırlı kaynaklarla ilgilendiği sonucu çıkmama-
     lıdır. Sınırsız kaynakların da ekonominin alanına girdiği unutulmamalıdır. Güneş
     enerjisinin hayatın birçok alanında kullanılmaya başlaması da bu duruma bir ör-
     nektir. İster sınırlı ister sınırsız olsun bu kaynakların ekonomiye kazandırılması
     aşamasında girişimcilik devreye girer.
       Girişimcilik ve girişimciler açısından ekonominin toplum içerisindeki işlevi
     hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Çünkü girişimciliğin temelin-
     de ekonomik hareketler ve kurallar bulunmaktadır. Girişimciler, ekonominin ku-
     ralları içerisinde kendilerine yer bulacaklar ve faaliyetlerine devam edeceklerdir.
     Bu bakımdan bazı kavramların üzerinde durmak gerekir.
       Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar; ihtiyaç, arz, talep, fayda, fiyat, piyasa,
     mal, hizmet vb. olarak sıralanabilir. İhtiyaç; yokluk hissiyle belirip karşılanma
     isteği uyandıran, karşılanamadığında sıkıntı veren, karşılandığında tatmin hissi
     veren ekonomik ve biyolojik bir olaydır. Üreticilerin ürettiği mal veya hizmet-
     lerin belirli bir fiyat karşılığında müşteriye sunmasına arz, tüketicilerin bedelini
     ödemek şartıyla mal veya hizmetlere sahip olma isteğine talep denir. Fayda, mal
     veya hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğidir. İhtiyaçların karşılanma bede-
     li fiyattır ve tüm bunlar piyasayı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını gidermeye
     yarayan somut varlıklara mal; Maddi olmayan ancak insanlara fayda sağlayan
     ekonomik faaliyetlere hizmet denir.

                      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19