Page 3 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 3

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihti-
            yaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler birey-
            lerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Günümüzde bilgiyi üreten,
            günlük hayatında kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci,
            kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen vb. niteliklerdeki bireylerin
            yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Anlaşılacağı üzere bireyden yalnızca bilgi sahibi
            olması değil, belli becerileri kazanması ve bu becerileri hayatının her alanında
            kullanması beklenmektedir.
            Çağımızın becerilerinin öğrenciler tarafından benimsenmesi, içselleştirilmesi ve
            yaşama aktarılması için beceri temelli uygulamalara yer veren öğrenme süreçle-
            rine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle öğrencilere bilgi edinmenin yanı sıra bil-
            giyi beceriye dönüştürmelerini sağlayacak faaliyetler planlanmalıdır. Bu amaçla
            hazırlanan etkinlik kitabında öğretim programındaki kazanımlar doğrultusunda
            belirlenen bilgi ve becerilerin öğrencilere bütünleşik bir biçimde kazandırılması
            hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda konu içeriğine uygun beceri kazan-
            dırmaya yönelik etkinlikler tasarlanmıştır. Beceri kazanma süreci karmaşık ol-
            duğundan öğrencilerin becerileri yeni durumlara aktararak sürekli kullanmasını
            sağlamak amacıyla aynı becerinin farklı durumlarda kullanımını içeren farklı
            konu içeriğine sahip etkinliklere yer verilmiştir. Etkinlikler basitten karmaşığa
            olacak şekilde sıralanmıştır.

            Etkinlik kitabında yer alan etkinliklerin bazılarının bireysel, bazılarının grupla
            yapılması bazı etkinliklerinin iş birliğine dayalı olması, bazı etkinliklerde tekno-
            lojinin ön plana çıkarılması öğrencilerde farklı becerilerin geliştirilmesini sağ-
            layacaktır. Etkinliklerin genellikle farklı kategoride farklı becerileri geliştirmeye
            uygun hazırlanmasının yanında çoğu etkinlikte günlük hayatla ilişki kurulması-
            na ve öğrencilerde ilgi uyandıracak düzeyde olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca
            kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak için etkinliklerde öğrencilerin sürece aktif
            katılması, sorumluluk alması da beklenmektedir.

            Etkinliklerin öğrencilerimiz için yararlı olması dileğiyle...
   1   2   3   4   5   6   7   8