Page 16 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 16

3. Etkinlik

      █ Örnek bilgi cümlelerini tahtaya yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilgi türleri arasındaki farkları tartışınız.

         BİLGİ                      BİLGİ
                    ÖRNEK                       ÖRNEK
        TÜRLERİ                     TÜRLERİ
       Bilimsel   Su, normal şartlarda 100 °C’ de   Bilimsel
       Bilgi     kaynar.               Bilgi

       Gündelik                     Gündelik
              Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.
       Bilgi                       Bilgi

              Müslümanların peygamberi Hz.
       Dinî Bilgi                    Dinî Bilgi
              Muhammed’dir.


              Nesnelerin üç boyutlu olarak çizil-
       Sanat Bilgisi                   Sanat Bilgisi
              mesine “perspektif” denir.

              Ampirizm, bilginin kaynağının de-
       Felsefi Bilgi                   Felsefi Bilgi
              ney olduğunu ileri sürer.

              Bilgisayar ikilik sayma sistemini
       Teknik Bilgi                   Teknik Bilgi
              kullanan sayısal bir işlemcidir.

        !    saklanmalıdır.
             Öğrencilerin hazırlamış oldukları araştırma ödevleri, performans ödevleri erişim dosyasında
            Okuma Köşesi


                       21. YÜZYILDA BİLGİ TOPLUMU

        Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle  • Bilgi, dünyanın her tarafında üretilmekte ve iletişim
      bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve teknolojisi aracılığıyla anında her tarafa yayılmaktadır.
      nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sü- • Bilgi toplumu iş gücünden tasarruf sağlamaktadır.
      rekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi oto-
                                 • Eğitimin bireyselleşmesi ve sürekliliği söz konusudur.
      yolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu
      ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi  • Bilgi toplumunda gönüllü kuruluşlar önem kazanmıştır.
      toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak  • Tüketici ile bilgi arasındaki uzaklık önemini kaybet-
      tanımlanabilir.                  mekte ve maliyetler minimuma inmektedir.
        Tüm dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan bilgi  • Bilgi toplumunda kuantum elektroniği, moleküler
      toplumunun temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: biyoloji ve çevresel bilimler gibi yeni araştırma alanları
        • Sermayesi bilgi ve insandır.         oluşmaktadır.
                                 Türkiye’nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ulusla-
        • Beyin gücü ön plandadır.
                               rarası alanda gelişmiş ülkelerle aralarındaki gelişmişlik
        • Bilgi toplumunda düşünsel anlamda, yükseköğre-
                               farkının daha fazla açılmaması, ulusal alanda ise kal-
      nim görmüş nitelikli insan sermayesinin üretime katılımı
                               kınmanın sağlanması açısından, bu ülkelerin bilgi top-
      söz konusudur.
                               lumundaki gelişmelere ne ölçüde uyum gösterdikleri
        • Bilgi toplumunda bilgi ve teknolojinin üretimi ger- önemlidir.
      çekleşmekte ve bilgi sektörünün ürünü olarak bilgisayar,
                                 Can Aktan ve Mehtap Tunç, "Bilgi Toplumu ve Türki-
      iletişim ve elektronik araçlar; elektronik haberleşme,
                                ye", Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat 1998. s.118-134
      robotlar; yeni gelişmiş malzeme teknolojileri gündeme
      gelmektedir.
 14                            15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21