Page 5 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 5

GENÇLİĞE HİTABE
             Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
           ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.


             Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin
           en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum
           etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl
           ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için,
           içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu
           imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve
           cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş
           bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün
           kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
           ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten
           daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip
           olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu
           iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit
           edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.


             Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
           Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
           damarlarındaki asil kanda mevcuttur.


                                   Mustafa Kemal ATATÜRK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10