Page 8 - Proje Hazırlama (Tüm Kitap)
P. 8

İÇİNDEKİLER
            Kitabın Tanıtımı.............................................................................. 8
            1.ÜNİTE

            BİLİM, ARAŞTIRMA VE PROJE
            1.1. Bilgi ve Çeşitleri ..................................................................... 12
            1.2. Bilimin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi ..................................... 19
            1.3. Bilim, Araştırma ve Proje İlişkisi ............................................. 23

            1.4. Proje Hazırlamada Araştırmanın Önemi ................................ 27
            1.5. Niçin Proje Hazırlarız? ........................................................... 31
            1. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme ....................................... 35
            2. ÜNİTE

            PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI
            2.1. Problem ................................................................................. 42
            2.2. Denence ve Sorular ............................................................... 47
            2.3. Planlama ............................................................................... 50

            2.4. Denencelerin Sınanması ....................................................... 53
            2.5. Denence Sonuçlarının Değerlendirilmesi ............................... 58
            2. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme ....................................... 59
            3. ÜNİTE

            PROJENİN YAZILMASI
            3.1. Proje Yazma Basamakları ..................................................... 64
            3.2. Verilerin Düzenlenmesi .......................................................... 73
            3.3. Raporun Yazılması ................................................................ 74

            3. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme ...................................... 87
            4.ÜNİTE
            PROJENİN SUNULMASI VE UYGULANMASI
            4.1. Projenin Sunulması ............................................................... 92

            4.2. Projenin Uygulanması ........................................................... 104
            4. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme ...................................... 109
            EKLER
            Ölçme ve Değerlendirme (Örnek Formlar)

            1) Proje Değerlendirme Formları .................................................. 111
            2) Öz Değerlendirme .................................................................... 114
            3) Akran Değerlendirme Formu .................................................... 115
            4) Grup Değerlendirme Formu ..................................................... 116

            CEVAP ANAHTARl ...................................................................... 117
            SÖZLÜK ...................................................................................... 118
            KAYNAKÇA ................................................................................. 121

                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13