Page 2 - Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 11 | 2.Ünite
P. 2

2. Ünite


        A) İLK TÜRK DEVLETLERİNDE TOPLUM


           HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

         1. Konargöçer yaşam hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
         2. Aşağıdaki görsellerden yola çıkarak karasal iklimin insanların hayatını nasıl etkileyeceği
           konusundaki düşüncelerinizi söyleyiniz.


          Görsel 2.1: Yaylak             Görsel 2.2: Kışlak


        2.1. İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapının Özellikleri
          Türklerin yaşadığı Orta Asya Bölgesi, şiddetli karasal iklimin hüküm sürdüğü ve hayat şart-
        larının oldukça elverişsiz olduğu bir coğrafyaydı. Zira kış mevsiminde hava sıcaklığının bazen
        eksi elli dereceye kadar düştüğü olurdu. Bu elverişsiz iklim şartlarında ortaya çıkan konargöçer
        hayat (Görsel 2.3) Türklerin yaşayışını, inancını, örf ve âdetlerini, kısacası maddi ve manevi bü-
        tün hayat tarzını etkilemiştir.
          İlk Türk devletlerinde toplum, ida-
        re edenler ve idare edilenler olmak üzere
        iki kısma ayrılmıştır. Türk toplumlarında
        sınıf ayrımı yapılmadığı ve herkese eşit
        davranıldığı için yönetenlerle yönetilenler
        arasında uyum içinde işleyen bir düzen
        oluşmuştur. Toplumu idare eden beyler,
        makam ve mevki için değil, toplumun
        huzur ve refahını sağlayıp halkı adalet-
        le yönetmek için çalışmışlardır. Halk da
        sorumluluğunu bilmiş, devletine bağlılık
        göstermiş, vergisini vermiş, gerektiğinde  Görsel 2.3: Konargöçer yaşam tarzı
        de askere gitmiştir.
          Türklerde liyakatli, zeki, dürüst ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu açık tutulmuş,
        halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askerî kadrolarda her zaman yer bulabilmiştir. Çin el-
        çisi, MÖ 167 yılında Hunların geleneklerinden bahsederken; “Savaş geçip de barış gelince herkes
        mutlu olur ve rahatlığa kavuşur. Onlar, karşılıklı bir anlaşma içinde oldukları için idareleri zor
        değildir. Bütün bir devletin idaresi, âdeta tek bir vücut gibi uyum hâlindedir.” demiştir.
          İlk Türk toplumlarında yardımseverlik ve dayanışmaya çok büyük önem verilmiştir. Halk ara-
        sındaki yardımlaşma sayesinde toplum daima birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş, herkes
        bir aile gibi yaşamıştır. Bu yüzden toplumda yoksulluk çeken ve çaresiz kalan insan sayısı yok
        denecek kadar azdı.
          Türklerde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın sağlanmasında bayramlar da önemli bir yere
        sahipti. İlk defa Kâşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügâti’t Türk adlı eserinde Yengi Kün ismiyle ge-
        çen Bedhrem (bayram), Türk halkı tarafından Nevruz, Nevruzi Sultani ya da Bahar Bayramı
        gibi isimlerle anılmıştır.                              66
   1   2   3   4   5   6   7