Page 16 - Felsefe 11 | 1.Ünite
P. 16

1. ÜNİTE
         Yer altında, mağaramsı bir yer
        içinde insanlar çocukluklarından
        beri ayak ve boyunlarından zin-
        cire vurulmuş bir mahpus olarak
        yaşar. Kımıldayamaz ve burun-
        larının ucundan başka bir yeri
        göremezler. Yüksek bir yerde
        yakılmış ateş arkalarında parıl-
        dar. Mahpuslarla ateş arasındaki
        yolda başka insanlar, ellerinde
        tahtadan yapılmış kuklalar taşır.
        Mahpuslar, bu kuklaların karşı-
        larındaki mağaranın duvarına
        yansıyan gölgelerini görüp bun-
        ları gerçek zanneder. Gerçek,              Görsel 1.7: Platon’un mağara benzetmesi
        mahpuslar için nesnelerin gölge-
        lerinden başka bir şey olamaz (Görsel 1.7). Platon’un varlık anlayışına göre gölgeler fenomenleri,
        kuklalar ise ideaları sembolize eder. İnsanların duyularla elde ettiği fenomenlerin bilgisini gerçek
        olarak düşünmeleri yanılgıdır. Gerçek, akılla ulaşılan ideaların bilgisinden oluşur.              Uygulama


         Aşağıda sinema salonu görseli verilmiştir (Görsel 1.8). Platon’un mağara benzetmesi ile günü-
        müz sinema salonlarını karşılaştırıp Tablo 1.2’deki eşleştirmeyi yapınız.
                              Tablo 1.2: Kavramlar

                                           Sinema Salonu
                               Mağara Kavramları
                                            Kavramları
                                Mahkûmlar       ...........................

                                Ateş         ............................
                                Duvardaki gölgeler  ............................
                 Görsel 1.8: Sinema salonu


         Platon’un Değer Anlayışı
         Felsefede değer kavramı; etik, siyaset ve sanat gibi alanların dahil olduğu bir adlandırmadır.
        Platon’un etik, siyaset ve sanat anlayışları; bilgi anlayışında olduğu gibi varlık anlayışıyla şekillenir.
         Platon’un gerçek varlıklar olarak nitelendirdiği ideaların en üstünde iyi ideası bulunur. Platon
        ahlak anlayışını bu doğrultuda oluşturur. Platon’a göre ahlakın kaynağı mutluluktur ve mutluluğa
        iyi ideasına ulaşmaya çalışmakla varılır. İyi ideasına ulaşmak için onun bilgisini ortaya çıkarmak;
        bunun içinse erdemli, adil ve doğru olmak gereklidir.
         Platon, siyaset felsefesi düşüncelerini insanların istek ve ihtiyaçlarının doğal olarak oluşturduğu
        “devlet” düşüncesiyle açıklar. Platon’a göre devlet; insanların “iyi”, “güzel” ve “doğru” bir hayat
        yaşamaları için ortaya çıkmıştır. Platon, devletin böylesi bir amacı gerçekleştirebilmesinin koşulu
        olarak yöneticilerin filozof olması gerektiğini söyler. Ona göre ancak ve ancak filozoflar iyi ide-
        asının bilgisine ulaşabilir. Filozofların erdemi bilgeliktir. Filozofların bilgece yönetimi insanların
        mutlu olmasını sağlar.
         Platon, sanat anlayışını da varlık anlayışına göre kurar. Ona göre sanat, gerçeğin soluk bir
        kopyası olan fenomenlerin birer kopyasını yapmaya koyulursa değersiz bir ürün ortaya çıkarır. Bu
        hâliyle sanat, sadece yansımanın yansımasıdır. Platon’a göre sanatçı, eserlerinde fenomenleri değil
        ideaları yansıtabildiğinde mükemmelliğe ulaşır.

    26
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21