Page 3 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 3

1.1.1.1. Sağlık Kavramı                                         SAĞLIK BİLGİSİ
      ‘‘Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
       Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi’’
                   Muhibbi (Kanunî Sultan Süleyman)

         Genel olarak sağlık, hasta ya da engelli olmama durumu-                      1. ÜNİTE
     dur. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş tüzüğünde sağlık
     şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık” yalnızca hastalık ya da engelliliğin
     olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hâlidir.
     “Hastalık” ise insan vücudunun çeşitli nedenlerle bedensel, sosyal
     ve ruhsal yönden dengesinin bozulmasıdır (DSÖ).
         Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak temel bir insanlık hakkı-
     dır. Sağlık hakkı; kişinin toplumdan ve devletten sağlığının korun-
     masını, gerektiğinde tedavi edilerek iyileştirilmesini isteyebilmesi             Görsel 1.1
     ve toplumun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesidir (Görsel 1.1). Sağlık  Sağlık imkânlarından yararlanma
     hakkı ilk olarak 1946’da Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğü’nde yer almıştır. Sonra
     1978’de Alma Ata Bildirgesi’nde, 1998’de de Dünya Sağlık Örgütünce kabul
     edilen Dünya Sağlık Bildirgesi’nde tekrarlanmıştır. Sağlık hakkı çok sayıda
     uluslararası ve bölgesel insan hakları belgesinde onaylanmıştır.
         İnsanın sağlıklı yaşaması için gerekli olan şartları sağlamak devletin

     görevidir. Devlet sağlık hakkının gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri
                                                         15
     almakla yükümlüdür. Sağlık hakkının esasları, kanunla düzenlenir.
         1982 Anayasası’nın 56. maddesinde “Sağlık Hizmetleri ve
     Çevrenin Korunması” başlığı altında;
         • Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
          sahiptir (Görsel 1.2).
         • Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
          kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
                                        yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
         • Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı için- geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
          de sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde     çevre kirlenmesini önlemek devletin ve
                                         vatandaşların ödevidir.”
          tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek
          amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet             Görsel 1.2
                                          Anayasa’nın 56. maddesi: Sağlık hakkı
          vermesini düzenler.
         • Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından ya-
          rarlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
         • Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık si-
          gortası kurulabilir, denilmektedir.
     Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

         Sağlık hizmetinin temel amaçlarından biri de kişilerin yaşam kalitesini yükseltmektir.
     Ancak kişilerin yaşam kalitesi değerlendirilirken ve kıyaslanırken bazı sosyal değişkenlerin
     etkileri de dikkate alınmalıdır. Sağlığın sosyal belirleyicileri denildiğinde bireysel olarak veya
     belirli grup ya da toplumun sağlık durumlarını etkileyen ekonomik ve sosyal değişkenler anla-
     şılır.
         Eğitim durumu, ekonomik, kültürel ve ailevi durum sağlığın sosyal belirleyicileridir. Sos-
     yal ve ekonomik bazı kötü koşullar sağlığı olumsuz etkilemekte ve hastalık oranları artabil-
     mektedir. Beslenme yetersizliği, kötü hijyen koşulları, kalabalık aileler ciddi sağlık sorunlarını
     da beraberinde getirebilmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça kişilerin yaşam kalitesinin yükseldiği
     gözlemlenmiştir. Ayrıca toplum kültüründe var olan geleneksel uygulamalar da sağlığı etkile-
     yen sosyal etmenlerdir. Örneğin kundaklama bebeklerde kalça çıkığına neden olabilmektedir.
     Birçok yörede hâlen bebek tuzlama uygulaması yapılmaktadır. Henüz dünyaya yeni gelen
     bebeğin bedenine sürülen tuz, su kaybı yaşamasına sebep olabilmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8