Page 4 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 4

SAĞLIK BİLGİSİ         Engellilerin Toplumda Karşılaştıkları Sorunlar Nelerdir?
                       Engelli; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zi-

    1. ÜNİTE            hinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini kaybetmesi nedeni ile destek
                   hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Dünyada bir milyardan fazla insan engelli
                   kategorisine girmekte, bunlar arasından yaklaşık 200 milyon kişi ise ciddi
                   işlev bozuklukları yaşamaktadır. Engellilik olgusu günümüzde daha da bü-
                   yük önem kazanmaktadır ve gün geçtikçe engelli sayısı artmaktadır. Bunun
                   nedeni; nüfusun yaşlanması, ilerleyen yaşlarda engellilik riskinin yükselmesi,
                   diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser ve ruh sağlığı bozuklukları gibi kro-
                   nik hastalıkların dünya genelinde artış göstermesidir.

                                      Engeli olmayan insanlara kıyasla en-
                                     gelli bireyler; daha kötü sağlık durum-
                                     larına, daha düşük eğitim başarısına ve
                                     daha yüksek yoksulluk oranına sahiptir.
                                     Birçok insanın varlığına alıştığı sağlık,
                                     eğitim, ulaşım, bilgi edinme gibi hizmet-
                                     lere erişimde engelli insanlar zorluk ve
                                     sıkıntılar yaşar (Görsel 1.3). Engellile-
                                     rin topluma katılmalarında en büyük sı-
  16                                  kıntılar; ulaşım, fiziksel çevre ve konut

                                     sorunudur. Yollar, kaldırımlar, kamu bi-
                                     naları, park ve bahçeler, okullar, içinde
                                     yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve
                                     bunun gibi daha birçok fiziksel çevre
      Görsel 1.3                          unsuru, engellilerin topluma katılması-
      Engellilerin yaşadığı zorluklar nın önünde ciddi birer sorun oluşturmaktadır. Böylece sahip olduğu engeli
                   nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle
                   yaşadıkları sınırlama daha da pekişmektedir. Bunun anlamı hareket yetene-
                   ği sınırlanan bireyin toplumsal yaşamdan dışlanmasıdır. Oysa fiziksel çevre
                   koşulları engellilerin topluma katılmasını, toplumla bütünleşmesini kolaylaştı-
                   racak bir biçimde tasarlanabilir ve geliştirilebilir.


             Sıra Sizde           • Engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları tespit edip bunların azalması için çözüm
       önerileri geliştiriniz.                            Engelli olmak sorun değil, engelliye
                                engel olmak sorundur.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9