Page 5 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 5

SAĞLIK BİLGİSİ

     1.1.1.2. Çevresel Etmenlerin Kişi ve Toplum Sağlığına Etkileri
         Çevre; canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, birbirle-
     riyle etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel
     ortamdır. Bir başka deyişle çevre, insanın anne rahminde oluştuğu andan
     ölünceye kadar yaşadığı ortamda etkileşimde bulunduğu etmenlerdir. Yaşam                 1. ÜNİTE
     sırasında çevre insanı, insan da çevresini olumlu ya da olumsuz yönde etki-
     ler. Çevre;
        • Hastalıklar için zemin hazırlayabilir.

        • Hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir.
        • Bazı hastalıkların seyrini ve sonucunu etkileyebilir.
     İnsan sağlığını etkileyen çevresel etmenler şunlardır:
         1. Kimyasal Etmenler: Zehirler, kanser yapıcı maddeler, gıda katkı
     maddeleri gibi insan sağlığını bozan etmenlerdir. Özellikle tarımsal üretimde
     bilinçsiz kullanılan yapay gübrelerin ve hormonların sağlığı olumsuz yönde
     etkilediği bilinmektedir.

         2. Fiziksel Etmenler:  Çevremizde bulunan ve sağlığa zarar veren
     bütün fiziksel şartlar, fiziksel etmenler olarak tanımlanır. Kullanma suları, atık
     sular, kentlerde çöpler, köylerde ise çöplerle beraber gübreler pis kokusu,
     görüntü kirliliğinin yanında birçok bulaşıcı hastalığa da neden olur. Ayrıca              17
     çevrenin iklimi, ev ve iş yerlerinin havası, sıcaklığı, aydınlatılması; lokanta,
     sinema vb. gibi genel yerler, giyim eşyaları da fiziksel etmenlerdir.

         a) Gürültü Kirliliği: Kişiyi bedensel ve ruhsal olarak olumsuz etkile-
     yen, insanların işitme sağlığını ve algılamasını bozan, iş performansını azal-
     tan, çevrenin sakinliğini yok eden önemli bir çevre kirliliği türüdür (Görsel 1.4).

         Kentleşme, sanayileşme, hızlı nüfus artışı, eko-
     nomik yetersizlikler, teknolojik gelişmeler ve eğitim ek-
     sikliği ses kirliliğini yaratan en önemli etmenlerdir. Gürül-
     tünün derecesi ve gürültüye maruz kalma süresine göre
     kişilerin fizyolojik ve psikolojik performanslarında etkilen-
     meler görülür (Tablo 1.1). Çalışma ve Sosyal Güvenlik
     Bakanlığı verilerine göre meslek hastalıklarının %10’u
     gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı olarak tespit
     edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde 1960’lı yıllardan bu yana
     gürültünün kişisel ve toplumsal yaşam kalitesini düşür-
     düğü kabul edilmektedir. Bir diğer ifadeyle gürültü kirliliği
     geri kalmışlığın göstergesi olarak görülebilir.                       Görsel 1.4
                                                  Gürültü kirliliği
     Tablo 1.1
     Gürültü derecesi ve etkileri (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

                  Etkilenme Aralığı
       Gürültü Derecesi                      Sağlık Üzerine Etkileri
                    (dBA)
                          Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsant-
     1.Derece gürültüler      30-65
                          rasyon bozukluğu.
                          Fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve solunum-
     2.Derece gürültüler      65-90
                          da hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler
     3.Derece gürültüler     90-120   Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları.
     4.Derece gürültüler     120-140   İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması
     5.Derece gürültüler      >140    Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10