Page 10 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 10

SAĞLIK BİLGİSİ         Çevreye Yönelik Hizmetler


                       Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, çevrede sağlığı olumsuz

                   etkileyecek etmenleri zararsız hâle getirmeyi ya da yok etmeyi amaçlayan

    1. ÜNİTE            uygulamaları kapsar. Çevre Sağlığı Hizmetleri kapsamında yürütülen hiz-
                   metlerden bazıları şunlardır:
                       • Yeterli düzeyde temiz hava ve su temini,
                       • Ses ve ışık kirliliğinin önlenmesi,
                       • Atıkların zararsız hâle getirilmesi,
                       • Haşere ve kemirgenlerle mücadele,
                       • Gıda hijyeninin sağlanması,
                       • İşçi sağlığı ve iş güvenliği,
                       • Radyolojik zararların denetimi,
                       • Konut sağlığı vb.
                       Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri farklı kurumlar (Sağ-
                   lık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler vb.) ve meslek grup-
                   ları (çevre mühendisi, kimyager, veteriner hekim, gıda mühendisi vb.) tarafın-
                   dan gerçekleştirilir.
                       Koruyucu sağlık hizmetleri; birincil koruma, ikincil koruma ve üçüncül
                   koruma olmak üzere üç ana basamakta gerçekleştirilir.
                       Birincil korumada, kişinin hastalıklara yakalanması önlenmeye çalı-
                   şılır. Bu amaçla;
  22
                       • Yapılan aşılama,
                       • Aile planlaması,
                       • Genetik danışma,
                       • Sağlık eğitimi hizmetleri gibi uygulamalar birincil korumayı kapsar.
                       İkincil koruma, birincil koruma hizmetlerinin yetersiz kalması durum-
                   larında uygulanır. İkincil koruma, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce
                   veya bu belirtilerin hafif olduğu dönemde teşhis edilerek gereken tedavinin
                   yapılmasına yönelik çalışmalardır. İkincil koruma önlemlerinde erken tanı,
                   sağlık taramaları, alan araştırmaları, uygun tedavi ve engellilik olasılığını
                   azaltma çalışmaları sayılabilir.
       ESKİ
       DURUM             Üçüncül korumada, hastalıkların olumsuz sonuçlarının sınırlandırıl-
        Ana Çocuk Sağlığı/Aile  ması ve engelliliğin önlenmesi için yapılan çalışmalardır. Hastalık sonrasında
        Planlaması      oluşabilecek bedensel engelli olma hâli ve işlev kayıplarının en aza indirilme-
        Verem Savaş Dispanseri si için alınacak önlemler de üçüncül koruma uygulamalarıdır. Örneğin diya-
        Sıtma Savaş Dispanseri
        Halk Sağlığı Laboratuvarı beti olan kişide göz komplikasyonlarının engellenmesi için verilen hizmetler
        112 Acil Sağlık Hizmetleri üçüncül koruma kapsamında yer alır.
        İşyeri hekimliği
        Kurum hekimliği    2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
        Sağlık merkezleri
        Sağlık ocağı         Hastalıkların veya engelliliklerin iyileştirilmesine yönelik yapılan tıbbi
                   işlemlerin tümüdür. Tedavi, ilaç kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi
       YENİ          uygulamaları bu gruba girer. Tedavi edici sağlık hizmetleri üç basamak şek-
       DURUM          linde gerçekleşir.
        Aile Sağlığı Merkezi
        Toplum Sağlığı Merkezi    Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları: Hastaların ilk başvurdukları, evde
        112 Acil Sağlık Sistemi ve ayakta tedavi edildikleri kuruluşlardır. Aile hekimlikleri, toplum sağlığı mer-
       Şekil 1.2        kezleri, 112 acil sağlık sistemi birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği
       Biricil basamak sağlık hizmetlerinin yerlerdir (Şekil 1.2). Birinci basamaktaki imkânlarla tam ve tedavisi yapılama-
       durumu         yan hastalar ikinci basamağa sevk edilirler.

                       İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları: Hastaların yatırılarak tanı ve teda-
                   vi hizmetlerinin verildiği hastanelerdir. Hastalar uzmanlar tarafından tedavi
                   edilirler.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15