Page 11 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 11

SAĞLIK BİLGİSİ
         Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları: En üst düzeyde tıp
     teknolojisi kullanılan kanser araştırma merkezleri, sanatoryumlar,
     ruh ve sinir hastalıkları hastaneleridir (Görsel 1.14). Birinci ve ikinci
     basamakta sorunu çözülemeyen hastalar bu kuruluşlara sevk edi-
     lirler. Sağlık sorunu olan hastaların direkt olarak üçüncü basama-
     ğa müracaat etmeleri aşırı yığılmalara ve hizmetlerin aksamasına                     1. ÜNİTE
     sebep olmaktadır. Tedavi edici hizmetlerin basamaklar hâlinde ele
     alınmasının nedeni, bu basamaklar arasında bir hasta sevk sistemi-
     nin gerekliliğini vurgulamaktır.                              Görsel 1.14
                                            Üçüncü basamak sağlık kuruluşu

     3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri
         Rehabilite edici sağlık hizmetleri; koruyucu ve tedavi edici
     çabalara karşın gelişen kalıcı bozukluklar ve engelliliğin etkilerini
     en aza indirmek, kişilerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını
     sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen sağlık hizmetleridir
     (Görsel 1.15). Rehabilitasyon hizmetleri, tıbbi ve sosyal rehabilitas-
     yon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
         Tıbbi Rehabilitasyon: Bedensel engelliliklerin olabildiğince
     düzeltilmesi ve bireyin kendisine yetecek duruma gelebilmesi için
                                                   Görsel 1.15
     sunulan sağlık hizmetidir.
                                               Rehabilitasyon hizmetleri
         Sosyal (Mesleki) Rehabilitasyon: İş kazaları sebebiyle eski işlerini ya-            23
     pamayan bireylere veya belirli bir işte çalışamayanlara iş öğretme, iş bulma
     ve işe uyum sağlama gibi hizmetleri içeren sağlık hizmetidir.

     Sağlık Kuruluşlarından Kademeli Olarak Yararlanma


         Sevk Zinciri: Acil durumlar dışında hastanın ilk olarak birinci basama-
     ğa başvurması, bu basamaktaki imkânlarla teşhis ya da tedavi edilemeyenle-
     rin bir üst basamağa gitmelerinin sağlanmasıdır (Şekil 1.3). Bu uygulamanın
     amacı, hastaların öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurma-
     larını ve yalnızca gerek görülenlerin ikinci ya da üçüncü basamağa gitmele-
     rini sağlamaktır. Böylelikle hem kişiler, zaman kaybetmeden yerleşim yerle-
     rine daha yakın olan birinci basamak sağlık kuruluşlarından yararlanır hem
     de hastaneler, bir alt basamakta hizmet alabilecek hasta yükünden kurtulur.
     Böylece hizmetin kalitesi yükselir ve maliyeti azalır.
      1. BASAMAK    Hastaların ilk başvurdukları, evde ve ayakta tedavi edildik-
       SAĞLIK     leri kuruluşlardır.
      HİZMETLERİ    Örnek: aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri

               Hastanelerde verilen yataklı teşhis ve tedavi hizmetlerini
      2. BASAMAK    kapsamaktadır.
        SAĞLIK
               Örnek: devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri,
      HİZMETLERİ
               üniversite hastaneleri, özel hastaneler

               Bir konu üzerinde uzmanlaşmış sağlık kuruluşlarını kapsa-
      3. BASAMAK
               maktadır.
        SAĞLIK
               Örnek: onkoloji hastaneleri, ruh sağlığı ve hastalıkları has-
      HİZMETLERİ
               taneleri
     Şekil 1.3
     Tedavi edici sağlık hizmetlerinin basamakları
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16