Page 12 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 12

SAĞLIK BİLGİSİ         1.1.1.4. Hasta Hakları ve Sorumlulukları                       Hak, insanın doğuştan getirdiği ve daha sonra hukuk düzeninin ver-

                   diği maddi-manevi yetkilerdir. Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın da
                   sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar, daha iyi bir
    1. ÜNİTE                     sağlık ortamı oluşturmak için hasta ve sağlık çalışanları-
                            nın birlikte sahip çıkması gereken haklardır (Görsel 1.16).

                            En Temel Hasta Hakları
                              Hizmetten Faydalanma Hakkı: Herkesin adalet ve
                            hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden
                            faydalanmaya; ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi dü-
                            şünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate
                            alınmaksızın hizmet almaya hakkı vardır.
      Görsel 1.16
      Hasta hakları          Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı: Herkesin her türlü sağlık hizme-
                   tinin ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü
                   bilgiyi sözlü veya yazılı olarak almaya hakkı vardır.
                              Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Tanıma, Seçme ve
                             Değiştirme Hakkı: Sağlık Bakanlığı Eylül 2004’te Hekim
                             Seçme Uygulamasını başlattı. Buna göre tüm hastala-
                             rın sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği
  24                          sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden fayda-

                             lanmaya hakkı vardır. Ayrıca hastaların sağlık hizmeti
                             verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık ça-
                             lışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye,
                             hekim ve sağlık personeli  seçme ve değiştirmeye de
                             hakkı vardır (Görsel 1.17).
      Görsel 1.17
      Hekim seçme hakkı        Mahremiyet Hakkı: Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü
                   sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
                       Güvenlik Hakkı: Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya
                   hakkı vardır.
                              Saygı Görme ve Rahatlık Hakkı: Herkesin saygı ve
                             ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli, her
                             türlü hijyenik şartlar sağlanmış ve rahatsız edici bütün
                             etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya
                             hakkı vardır (Görsel 1.18).
                              Dinî Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı: Herkesin
                             sağlık kuruluşunun imkânları ölçüsünde ve idarece
                             alınan tedbirler çerçevesinde dinî vecibelerini yerine
                             getirmeye hakkı vardır.
                              Bilgilendirilmiş Rıza Hakkı: Her türlü tıbbi müdahale
                             öncesinde hastaya kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler,
      Görsel 1.18                  önerilen tıbbi girişimler, her bir girişimin olası risk ve
      Saygı görme ve rahatlık
                   yararları, önerilen girişimlerin farklı seçenekleri, tedavisiz kalmanın etkisi,
                   tanı, sonuç ve tedavinin gidişatı anlatıldıktan sonra hastanın kendi el yazısı
                   ile tüm bunları kabul ettiğine dair rızasının alınmasıdır.
                       Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı: Hastaların, sağlık kurum
                   ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul
                   etmeye; mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının olanakları  ölçüsünde
                   ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı
                   vardır.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17