Page 13 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 13

SAĞLIK BİLGİSİ
         Başvuru ve Dava Hakkı: Sağlık haklarının ihlâl edildiğini düşünen
     hastalar mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkına
     sahiptir.
         Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı: Tüm hastalar, tedavisi ile ilgili bilgile-
     rin gizli tutulmasını isteme hakkına sahiptir.
         Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı:                             1. ÜNİTE
                                Hasta Hakları HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ
                                          (HBBS)
     Hastalar istediği zaman tedaviyi reddetme ve
     durdurma hakkına sahiptir.                                 Sağlık Hizmetleri
                                                   Genel Müdürlüğü
                                Hasta Olarak Haklarımız     Hasta Ekranı
         Şikâyet Bildirim Yolları           a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
                                b) Bilgilendirme Ve Bilgi İsteme, T.C. Numaranız
                                c) Sağlık Kuruluşunu Ve Personelini Seçme ve Değiştirme
         Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat     d) Mahremiyet         Şifreniz
                                e) Rıza
     ve şikâyetlerini Hasta Hakları birimlerinden, Sağ-                Şifremi Unuttum Üye Ol
     lık Bakanlığınca oluşturulan https://hastahaklari.                   Gir
     saglik.gov.tr/ Genel Ağ adresinden (Görsel 1.19)
     ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Alo
     184’ü arayarak yapabilir.                                 Görsel 1.19
         Yazılı müracaatlar, başvurunun birim tarafından alınmasından sonra       Hasta hakları ekranı
     15 iş günü içerisinde Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek karara bağlanır
     ve karar hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

     1.1.1.5. Akılcı İlaç Kullanımı                                     25


         DSÖ, ilaca erişilebilirliği bir insanlık hakkı olarak görmekte-
     dir. Bu aynı zamanda tüm sağlık politikalarının bir parçasıdır. Tüm
     dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı
     çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır (Görsel 1.20). Bu so-
     runlar arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış, ilaçların yan etki
     riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesi ve temel ilaçlara bile
     ulaşılabilirliğin azalması sayılabilir. Ayrıca acil ve temel ilaçlara karşı
     gelişebilecek dirence dayalı tedavinin ekonomik ve sosyal maliyeti-
     nin artması da bu sorunlar arasındadır. Bu sebeple dünyada çeşitli
     çözüm yolları üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda
     “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır.
                                                   Görsel 1.20
                                                  Gereksiz ilaç
     İlaç Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?                         kullanımı
         Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir.
     Akılcı ilaç kullanımının sağlanabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
        • Öncelikle hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerekmektedir. Buna paralel
          olarak hekim tarafından ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavi tanımlanmalıdır.
          İlaçla tedavi uygulanacaksa uygun hekim tarafından ilaçlar seçilmeli, her bir ilaç
          için uygun doz ve uygulama süresi belirlenmeli ve hastaya uygun reçete yazılmalıdır.
        • Hastanın alerjik durumları sorgulanmalı, kullanmakta olduğu veya en son kullandı-
          ğı ilaçlar hasta ve hasta yakını tarafından sağlık personeline bildirilmelidir.
        • İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta (günde 2 defa, 12 saat arayla), ne kadar
          süre (kaç gün) kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak
          anlatılmalı ve ilaçlar hasta/hasta yakını tarafından eksiksiz olarak uygulanmalıdır.
        • İlaçlar kullanma talimatında belirtilen şekilde saklanmalıdır. Uygun olmayan sak-
          lama koşullarında ilaçların kimyasal yapılarında bozulma olabileceği yani etkisini
          kaybedebileceği hatta istenmeyen etkilerin ortaya çıkabileceği, zehirlenmelerin
          oluşabileceği unutulmamalıdır.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18