Page 14 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 14

SAĞLIK BİLGİSİ            • Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar kesinlikle buzlukta sak-

                        lanmamalı ve dondurulmamalıdır.

                       • Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek

    1. ÜNİTE                ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, kronik hastalığı olanlarda,
                        ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkat-
                        li olunmalıdır.
                       • İlaç, doktorun veya eczacının önerisi dışında çiğnenerek, kırılarak,
                        bölünerek veya suda çözülerek kullanılmamalıdır. Unutulmamalıdır
                        ki her ilaç buna uygun olarak üretilmemiştir.
                       • İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan
                        ve nemden korunarak ambalajında saklanmalıdır.
                       • Tüm ilaçlar, özellikle antibiyotik türü ilaçlar doktor tavsiyesi olmadan
                        kullanılmamalıdır. İlaç, doktor tarafından önerilen süre boyunca kul-
                        lanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, doktora danışmadan
                        doz değişikliğine gidilmemelidir. Antibiyotikler viral hastalıklarda etkili
                        olmadığı için kullanılmamalıdır.
                       • Doz atlamamaya ve ilacı doktorun önerdiği şekilde almaya özen
                        gösterilmelidir.
                        •  Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son kul-
                        lanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  26
                        •  İlaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi tedaviye yönelik diğer
                        ürünlerin bilinçsiz kullanımından kaçınılmalıdır.
                         Bitkisel ilaçların, eczane dışı yerlerden alınan ürünlerin bilinçsiz
                        olarak kullanımı insan vücudunda zararlara neden olabilir (Görsel
                        1.21). Bu konuda dikkatli olunmalı ve bilinmeyen bir ürün kullanıl-
                        mamalıdır.
                         Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre ilaçların %50’sin-
                        den fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmek-
                        te veya satılmaktadır. Hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde
                        kullanamamaktadır.
      Görsel 1.21              Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç
      Bitkisel ilaçlar     kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kul-
                   lanımı; hastaların tedaviye uygunluğunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine,
                   bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da
                   uzamasına, beklenmeyen etkilerin görülme sıklığının ve tedavi maliyetlerinin
                   artmasına neden olmaktadır.

                   PROJE

                   Gaziantep İli “İlaçları Doğru Kullanalım Projesi”

                   Projenin Gerekçesi: İlaç kullanımı konusunda dünyada ve ülkemizde
                   yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirme yapılması, bu soruna çözüm
                   doğrultusunda “Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili sorunların çözümlenmesi ve
                   gereksiz ilaç kullanımının engellenmesi amaçlanmıştır (Görsel1.22).

                   Sağlayacağı Katkı: Akılcı İlaç Kullanımı konusunda toplumsal bilincin artı-
                   rılması ve farkındalık oluşturulması sonucunda tedavi kalitesi artacak, kay-
                   nakların boş yere kullanılması engellenecek, ayrıca ilaçların yan etkisinin
                   görülme sıklığı azalacak, bu konudaki eksiklikten kaynaklanan sebeplerle
       Görsel 1.22       oluşan riskler, antibiyotik direnci görülme oranı azalacak ve yapılacak an-
       Gerksiz ilaç kullanımının ket çalışması ile de Gaziantep ili genelinde bir veri oluşturulacaktır.
        engellenmesi
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19