Page 9 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 9

SAĞLIK BİLGİSİ
         Sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hiz-
     metleri olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1.1).                                                          1. ÜNİTE
                         E

          Y           EY
                   H


     Şekil 1.1
     Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması
                                                         21
     1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
         Koruyucu sağlık hizmetleri, kişinin ve
     toplumun sağlığının korunup geliştirilmesi için
     kişiye ve çevreye yönelik olarak alınacak tedbir-
     lerin tümünü ifade eder. Koruyucu sağlık hizmet-
     leri çok geniş kapsamlı bir hizmet türüdür. Top-
     lumda hastalık ihtimali azaltılırsa bütün toplum
     üyeleri bundan yararlanır. Koruyucu sağlık hiz-
     metleri bu niteliğinden dolayı diğer sağlık hiz-
     metlerine oranla daha ekonomiktir. Koruyucu
     sağlık hizmetlerinin uygulanması kişiye ve çev-
     reye yönelik olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.


     Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri                         Görsel 1.13
                                               Erken teşhis ve tedavi
         Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kişileri, dolayısıyla toplumu
     hastalıklara karşı dirençli ve güçlü kılmayı, hastalanmaları hâlinde ise erken
     dönemde teşhis ve tedavi etmeyi sağlayan hizmetlerdir (Görsel 1.13). Bunlar;
        • Hastalıkların erken tanı ve tedavisi,
        • Kişisel sağlık düzeyini koruma (kişisel hijyen, beslenme vb.),
        • Aile planlaması,
        • Bağışıklama,
        • Sağlık eğitimi,
        • İlaçla korumadır.

         Kişiye yönelik sağlık hizmetleri tanı, tedavi ve rehabilite edici hiz-
     metler olarak aile hekimleri tarafından verilmektedir. Birinci basamak sağlık
     hizmeti veren kurumların kendi aralarında ve diğer kurumlarla eşgüdümünü
     sağlayacak, sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürütecek birimler olarak
     ise Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) oluşturulmuştur.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14