Page 6 - Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1.Ünite
P. 6

SAĞLIK BİLGİSİ                  dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da
                                b) Radyasyon: Maddeye ve insana nüfuz edebilen


                            aktarımıdır (Görsel 1.5). Çevreye yayılan bu ışınlar, canlı

    1. ÜNİTE                    hücreleri doğrudan etkileyerek genlerde bozulmaya neden
                            olmaktadır. 1945’te Japonya’da, 1986’da Çernobil’de oldu-
                            ğu gibi yoğun radyasyon ani ölümlere, düşüklere, kanser-
                            lere, katarağa, yanıklara, engelli ve ölü doğumlara neden
                            olmuştur. Bu etki nesiller boyunca devam etmektedir. Bu-
                            nunla birlikte; elektrikli süpürge, tost makinesi, ütü, mikser,
                            ampul, buzdolabı, saç kurutma makinesi, çamaşır makine-
                            si, fırın, televizyon, ekmek kızartma makinesi ve rondo gibi
                            elektrikli ev aletleri elektromanyetik radyasyon yayan ci-
      Görsel 1.5                 hazlar grubuna girmektedir. Bu aletlerin kullanımının azal-
      Radyasyon uyarısı
                            tılması aile bütçesine ve ülke ekonomisine yüksek faydalar
                            sağlayacak ve radyasyon kirliliğini azaltacaktır.
                                c) Cep Telefonu: Hayatımızın vazgeçilmez bir par-
                            çası hâline gelen cep telefonları, ülkemizde ve dünyada
                            yaygın olarak kullanılmaktadır. Cep telefonu insan sağlığı
                            için bir tehdit oluşturabilir.

                                Cep telefonu kullanımı (doza bağlı olarak) kon-
  18                         santrasyon eksikliğine, uyku bozukluğuna, hâlsizliğe, kan
                            basıncında artışa ve baş ağrısına yol açabilir. Uzun vadeli
                            cep telefonu kullanıcılarında tümör gelişimi riski artabilir
                            (Görsel 1.6).
      Görsel 1.6
      Cep telefonunun zararları             ç) Hava Kirliliği: İnsan sağlığını veya çevresel
                            dengeleri bozacak şekilde havanın bileşiminin değişmesi
                            ya da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya
                            karışmasıdır (Görsel 1.7). Trafik, endüstri ve ısınmadan
                            kaynaklanan kirleticiler, hava kirliliğinin başlıca kaynakla-
                            rıdır. Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri; kirli havanın
                            vücuda giriş şekli, maruziyet süresi, kirli havadaki etkenle-
                            rin yoğunluğu ve kişinin genel sağlık durumuna göre de-
                            ğişmektedir.
                                Havadaki kirleticiler; solunum fonksiyonlarında
                            bozulmaya, solunum sistemi ve kalp hastalıklarına, kanse-
                            re ve erken ölümlerde artışa neden olmaktadır.
      Görsel 1.7                    Hava kirliliğinin azaltılabilmesi için ulusal ölçekte
      Hava kirliliği               katı yakıt kriterlerinin belirlenmesi, akaryakıt kalitesinin ve
                            araç standartlarının iyileştirilmesi, doğal gaz altyapısının
                            yaygınlaştırılması gibi  birtakım önlemlerin alınması yarar
                            sağlayacaktır.
                       d) Su Kirliliği: Nüfusun, sanayinin ve şehirleşmenin hızlı bir şekilde
                   artışı su kirliliğine yol açar. Su kirliliğinde insan faaliyetlerinin etkisi büyüktür.
                   Lağım suları, fabrika atıklarının sulara karışması suların kirlenmesine neden
                   olur. Su kirliliği arttıkça insan sağlığı da tehdit altına girer. Bunu önlemek için
                   öncelikle su israfının önüne geçilmelidir. Bunun dışında sanayi atıklarının ve
                   evsel atıkların kontrollü şekilde atılması, doğada zor parçalanan deterjan gibi
                   maddelerin kullanımının azaltılması, gübre ve kimyasal ilaçların kontrollü bir
                   şekilde kullanılması gibi önlemlerin de alınması gereklidir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11