Page 4 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 4

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                      TARİH 11     1

       1.ÜNİTE > Değişen Dünya Dengeleri Karşısında   Kazanım 11.1.1: 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi
       Osmanlı Siyaseti (1595-1774)    gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
       Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı Becerisi  Alan Becerileri: Tarihsel Kavrama Becerisi

       Etkinlik İsmi    XVII. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ’NDE SİYASİ GELİŞMELER       20 dk.
       Amacı   Tarih şeridi üzerinde XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti’ndeki siyasi gelişmelere yönelik çıkarımlarda bulunabilme. Bireysel       Yönerge Aşağıda verilen zaman dizininden hareketle soruları cevaplandırınız.
                                          II. VİYANA KUŞATMASI VE
                                         OSMANLI- KUTSAL İTTİFAK
                                             SAVAŞLARI
       OSMANLI DEVLETİ’NİN                            (1683-1699)
         AVUSTURYA İLE
       UZUN SAVAŞLAR DÖNEMİ                         II. Viyana Kuşatması’ndan
          (1593-1606)                           sonra Avrupa Devletleri
                              OSMANLI’NIN LEHİSTAN  Türkleri Avrupa’dan çıkarma
       Estergon, Kanije ve Belgrad  OSMANLI-AVUSTURYA    SEFERİ     umuduna kapılıp Kutsal
       kaleleri uzun savaş yılları  SAVAŞI         (1672)     İttifakı (Avusturya, Venedik,
       boyunca el değiştirmiştir.  (1662-1664)               Lehistan, Malta, Rusya) kur-
                              Polonya’nın en önemli kalele-
       Zitvatorok Antlaşması (1606) Avusturya’nın Erdel işlerine  rinden birisi olan Kamaniçe  dular. Avusturya ve Venedik’e
                                          karşı mağlubiyetler alındı ve
       • Osmanlı Sultanı Avusturya  müdahil olması Osmanlı-A- teslim alındı.
       imparatorunun protokolde  vusturya Savaşı’na sebep         önemli kaleler kaybedildi.
       dengi kabul etmiştir.  olmuştur.       Bucaş Antlaşması (1672)
       • Savaş sırasında taraflarca  Uyvar Kalesi fethedildi. • Ukrayna ve Podolya Türk  Karlofça Antlaşması (1699)
                                          • Avusturya, Temeşvar hariç
       kazanılan topraklar geri  Vasvar Antlaşması (1664) himayesine katıldı. Macaristan ve Erdel’i aldı.
       verilecektir.     • Osmanlı Devleti savaştaki  • Osmanlı’nın Doğu Avru- • Lehistan’a, Podolya ve
       • Avusturya’nın her yıl ödediği  kazanımlarını Avusturya’ya  pa’daki yayılması doruk  Ukrayna; Venedik’e, Mora ve
       vergi kaldırılacaktır. kabul ettirmiştir.   noktasına ulaştı.   Dalmaçya kıyıları bırakıldı.
         1593-1606  1577-1639  1662-1664  1645-1669   1672   1676-1681  1683-1699             İRAN SEFERLERİ       YAKLAŞIK ÇEYREK ASIR      BİRİNCİ RUS SAVAŞI
              (1577-1639)        SÜREN FETİH: GİRİT         (1676-1681)
                             (1645-1669)
           İran’ın Bağdat ve Irak’ı Os-
           manlılardan alması üzerine   Venedik yönetimindeki ada   Çehrin Kalesi fethedildi.
           1635 ve 1638’de yapılan    korsan faaliyetlerinin merkezi  Bahçesaray (Çehrin) Antlaş-
           Revan ve Bağdat Seferleri ile  haline gelmiştir.       ması(1681)
           bu bölgeler geri alındı.    Venedik Cumhuriyeti ve müt-
                          tefikleri ile Osmanlı Devleti  • Dinyeper, Osmanlı Dev-
           Kasr-ı Şirin Antlaşması    arasında savaş yaşanmıştır.   leti’nin kuzey sınırı olarak
          (1639)                             kabul edildi.
          • Bağdat, Basra ve Şehrizor                  • Osmanlı Devleti ile Rusya
           Osmanlı’da kalırken Revan                   arasındaki ilk antlaşma
           Safevilere bırakılmıştır.                   olmuştur.
          • Günümüz Türkiye-İran sınırı
           çizilmiştir.


                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9