Page 6 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 6

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                      TARİH 11       2

       1.ÜNİTE > Değişen Dünya Dengeleri Karşısında   Kazanım 11.1.1: 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi
       Osmanlı Siyaseti (1595-1774)    gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
       Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı Becerisi  Alan Becerileri: Tarihsel Kavrama Becerisi

       Etkinlik İsmi    XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE SİYASİ DURUM        20 dk.
       Amacı   XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin siyasi hayatına yönelik çıkarımlarda bulunabilme Bireysel       Yönerge Aşağıda verilen harita ve bilgilerden hareketle soruları cevaplandırınız.
                 ...............
                         Harita 1: Osmanlı Devleti
        17. yüzyılda Osmanlı Devleti uzun süreli çok sayıda savaşa katılmıştır. Bunlar Osmanlı-İran Savaşları (1577-
        1639), Girit'in Fethi (1645-1669), Lehistan Seferleri (1620-1676) ve Osmanlı-Avusturya Savaşları (1593-
        1699)’dır. Avusturya ile 1683 yılında başlayan savaşa; Rusya, Lehistan ve Venedik’in de katılmasıyla Osmanlı
        Devleti art arda yaşanan yenilgiler yaşamış ve Batıda büyük ölçekte toprak kaybettiği ilk antlaşma olan 1699
        Karlofça Antlaşması’nı imzalamıştır. Ayrıca, 17. yüzyılda idari, askeri ve mali alanlarda bozulmalar yüzün-
        den Yeniçeri Ayaklanmaları, Celâli İsyanları, bağlı beylik ve özel yönetimli eyalet isyanları yaşanmıştır.        Karizmatik padişah tipinin ortadan kalkmasıyla, yönetim gücünün merkezdeki belirli odakların eline geç-
        mesi Osmanlı yönetim tarzı açısından yeni bir dönemi başlatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu gibi, çok geniş
        sınırlara ve çok kültürlü bir toplumsal yapıya sahip bir siyasî teşekkülün bu dönüşüm süreci sancılı olmuş-
        tur. Bununla birlikte merkez ve taşradaki güç odaklarının mücadelesi Köprülüler Devri‘ne kadar sürmüş ve
        II. Viyana Kuşatması sonrasında da yeniden birtakım problemlere yol açmıştır. Kısacası, bu geçiş dönemin-
        de büyük iktidar kavgaları yaşanmasının yanında taht verasetinde ekberiyet usûlü yerleşmiştir.
                                                   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11