Page 11 - Tarih 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 11

6      TARİH 11                     Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


      1.ÜNİTE > Değişen Dünya Dengeleri Karşısında   Kazanım: 11.1.3. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya)
      Osmanlı Siyaseti (1595-1774)   Barışı’nın rolünü kavrar.
      Genel Beceriler: Eleştirel Düşünme Becerisi Alan Becerileri: Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

     Etkinlik İsmi         MODERN DEVLETLER DOĞUYOR               20 dk.
     Amacı   17.yüzyıl Avrupası’nda kilisenin etkisini analiz edebilme         Bireysel

      Yönerge Aşağıda, Westphalia Antlaşması’ndan sonra gündeme gelen “Modern Devlet” ve “Sekülerizm”
         kavramlarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki bilgi kutucuklarına
         “Modern Devlet” ve “Sekülerizm” kavramlarından uygun olanını yazınız.
           Modern Devlet:
           Siyasi gücün iktidarın elinde toplandığı modern devleti kendisinden önceki siyasi
           örgütlenmelerden ayırt eden en temel özellik, merkezileşmiş iktidardır. Modern
           devletlerde kanun üstünlüğü esas alınırken güçlü ve merkezi ordulara sahip olma
           ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

           Sekülerizm:
           Siyasi anlamda sekülerizm, teokratik yönetim anlayışının aksine devletin din
           ekseninden uzak bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunur. Devleti ilgilendiren
           konulara dinî inanışların karıştırılmaması gerektiğini iddia eden sekülerizm din ile
           bütünleşen kuralları reddeder.
       Birey ya da toplumla ilişki-  Devlet yönetiminin dinî    Din ve vicdan özgürlüğü ol-
       leri düzenleyecek, kapsayıcı  inanışlardan uzak tutulması  duğu için herkesin inandığı
       kurallar koyma yetkisine sa-  gerektiğini savunan anlayış  dinin gereklerini yerine getir-
       hip siyasi yapı                        me özgürlüğüne sahip olması

       Bölünmemiş, tek bir iktidar  Merkezî otoritenin tek bir  Dinî kurumların siyasete ka-
       merkezinden yönetilme du-   anayasa ile sağlandığı ve   rışmasının yasaklanması
       rumu              merkezde tek bir ordunun
                       bulunduğu yönetim şekli


     1. Fransız yazar Voltaire’in Westphalia Antlaşması ile ilgili olarak söylediği “Kutsal Roma Cermen İm-
       paratorluğu artık ne kutsal ne Romalı, ne de imparatorluktu.” sözünü modern devlet ve sekülerizm
       kavramları bağlamında değerlendiriniz.     10
                                           Hazırlayan: Duygu KARA
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16