Page 7 - Biyoloji 10 | 1.Ünite
P. 7

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME


        Aynı kromozom sayısına sahip farklı türler olabilir.
      Goril (Gorilla gorilla), patates (Solanum tuberosum -
      Solanum tuberozum) ve kırmızı karınca (Formica san-
      guinea - Formika sanguiniya) farklı türler olmasına rağ-             Kromatit
      men kromozom sayıları 48’dir.                        Sentromer bölgesi
        Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlikleri ara-
      sında bir ilişki yoktur. Örneğin sazan balığı (Cyprinus               İğ iplikleri
      carpio - Ciprinus karpiyo) 104, amip (Amoeba proteus)
      250, güvercin (Columbia livia - Kolumbiya liviya) 80
      kromozoma sahiptir. Gelişmişlik açısından önemli olan            Kinetokor
      kromozomlar üzerindeki genlerin canlıya kattıkları ni-
      teliklerdir. Kromozomlar, uzun DNA zincirlerinin prote-
                                              Kromatin
      inler üzerine sarılıp çok sayıda sarmal oluşturmasıyla
      meydana gelir. Prokaryot hücrelerin sahip olduğu hal-
      kasal DNA molekülüne de kromozom denir.                   Kardeş kromatitler
        Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine
      kromatit adı verilir. Bir kromozomun birbirinin kopyası
      olan iki kromatitine ise kardeş kromatitler denir. Kar-
                                 Görsel 1.3: Kromozomda kardeş kromatitler
      deş kromatitleri bir arada tutan bölgeye sentromer,
      sentromerde bulunan iğ ipliklerinin bağlandığı protein-
      lere ise kinetokor adı verilir (Görsel 1.3).

                          1.1.2. MİTOZ

                                           M

        Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler         PMAT
      meydana getirmesi sürecine hücre döngüsü denir.
                                İ
      Hücre döngüsü, interfaz ve mitotik evre olmak üzere           Sitokinez
      iki bölümden oluşur. Interfaz; G (birinci ara), S (sen-
                    1                     Karyokinez
      tez), G (ikinci ara) olmak üzere 3 alt evreden meyda-
         2
      na gelir. Uzun bir interfazı, kısa bir mitotik evre takip
                                     G            İ
      eder (Görsel 1.4).                       2
        Hücre döngüsünün süresi, aynı canlının farklı do-
                                           G
      kularında değişiklik gösterebilir. Örneğin insanda bazı           1
      hücreler 24 saatte bir bölünür. Deri ve bağırsak epitel
                                      S
      dokusundaki bazı hücreler sekiz saatte bir bölünür.
      Hücre döngüsünün süresi, farklı canlı türlerinde deği-
      şiklik gösterebilir. Bu süre yaklaşık olarak maya hüc-                G
                                                  0
      resinde 90 dakika, bakteri hücresinde 20 dakikadır.   İ
        Çok hücreli organizmaların bazı hücreleri gerekli
      durumlarda bölünürken bazı hücreleri bölünmeyebilir.   M: Mitotik evre
      Embriyonal gelişim sürecindeki hücrelerin döngüsü     (Karyokinez, Sitokinez)
      çok hızlı gerçekleşmekte olup bu süre yaklaşık 30 da-   İ: İnterfaz (G , S, G )
                                         1
                                           2
      kikadır.                          Görsel 1.4: Hücre döngüsü
                                                   BİYOLOJİ 10
                                                 19
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12