Page 10 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 4.Ünite
P. 10

Mart 1959’da Çin’in Tibet’i işgal ederek kendi
        sınırlarına dâhil etmesi, Çin-Hindistan ilişkilerin-
        de gerginliğe neden olurken Pakistan-Çin ilişkile- AFGANİSTAN KEŞMİR    ÇİN
        rini geliştirdi. Pakistan, Çin’i Hindistan’a karşı bir
        denge unsuru olarak gördü.              PAKİSTAN
         1963 Aralık ayından itibaren Keşmir’de Hin-             NEPAL
        dularla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşan-
        dı. 1965’te Pakistan askerlerinin Keşmir’e gir-      HİNDİSTAN   BANGLADEŞ
        mesi ile savaş başladı (Harita 4.2). BM Güvenlik
        Konseyinin ateşkes çağrısına tarafların olumlu
        cevap vermesiyle ateşkes antlaşması yapıldı.   HİNT           HİNT
        SSCB aracılığı ile Pakistan ve Hindistan, Taş- OKYANUSU       OKYANUSU
        kent’te bir araya gelerek 10 Ocak 1966’da Taş-
        kent Deklarasyonu’nu yayımladılar.                      0       250      500 km
         Keşmir sorunu iki devlet arasındaki silahlan-
        ma yarışını nükleer güce sahip olma boyutuna  Harita 4.2: Keşmir sorununda tarafları gösteren harita
        ulaştırmıştır. Hindistan 500 bin kişilik işgal kuv-
        vetiyle elde ettiği yönetimi, insan hakları ihlalleri
        ile devam ettirmektedir.
         Sonuç itibarıyla Keşmir halkı, 1949’da BM   TAŞKENT DEKLARASYONU
        tarafından kabul edilen plebisit kararının hayata
        geçirilmesini, böylelikle kendi geleceklerine karar  Her iki taraf da kuvvetlerini savaş önce-
        verme hakkını elde etmeyi istemiştir. Onların bu  si konumlarına çekecek.
        isteğine uluslararası kamuoyu ve evrensel kuru-   Anlaşmazlıklar barışçı yollarla çözüm-
        luşlar ilgisiz kalmıştır. Keşmir halkı, Hindistan’ın  lenecek.
        takip ettiği bastırma, sindirme ve asimilasyon  İki ülke birbirlerinin iç işlerine müdahale
        politikalarına karşı 1987’den beri kendi imkânla- etmeyecek.
        rı ile mücadele vermektedir. Davalarını dünyaya   İki ülke arasında iktisadi ve kültürel iliş-
        duyurma ve ayrılıkçı veya terörist olarak gösteril- kiler geliştirilecek.
        melerini engelleme gayretindedir.         Vietnam Savaşı (1955-1975)


         II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Ho Chi Minh (Ho Şi Min), Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin
        kurulduğunu ilan etti. Asya’daki sömürgelerini kaybetmek istemeyen ve ABD’nin desteğini alan Fransa,
        buna karşı çıktı. Fransa’nın 1946’daki saldırısı Çinhindi Savaşı’nı başlattı. ABD bir yandan Vietnam’ın
        komünist olmasının domino etkisine yol açacağını düşünürken diğer yandan Fransa’yı yanında tutmak
        istedi. 1954’teki Cenevre Antlaşması’na göre 17. paralel esas alınarak kuzeyde Ho Chi Minh tarafın-
        dan Vietnam Demokratik Cumhuriyeti, güneyde Batı yanlısı hükûmet kuruldu. ABD’nin desteklediği
        bu hükûmet, Cenevre Antlaşması gereği 1956’da
        yapılması gereken seçimleri kabul etmedi ve ken-     ÇİNHİNDİ YARIMADASI
        disini Güney Vietnam Cumhuriyeti’ne dönüştür-
        dü.
         Güney Vietnam Cumhuriyeti’ne ekonomik ve     Hindistan ve Çin arasında bulunan yarı-
        askerî yardım yapması, ABD’yi Vietnam mesele-   madadır. Tarihî ve kültürel olarak bu iki ül-
        sine dâhil etti.                  kenin etkisi altında olan yarımada üzerinde
         1964’te Kuzey Vietnam (Viet Kong) devriye bot- Myanmar, Laos, Kamboçya, Malezya, Tay-
        larının Tonkin (Tankin) Körfezi’nde TurnerJoy ve  land, Singapur ve Vietnam vardır.
        Madox savaş gemilerini batırdığı iddiası üzerine


                              152
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15