Page 5 - Felsefe 11 | 2.Ünite
P. 5

MS 2. Yüzyıl-MS 15.
 2. ÜNİTE                                    Yüzyıl Felsefesi             2.2. MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNİN

                       AYIRICI NİTELİKLERİ        MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesini anlayabilmek için öncelikle onun temel özellik ve problemleri-
      ne Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi açısından bakmak önemlidir. Bunların yanı sıra bu çağın
      en önemli özelliği olan inanç-akıl ilişkisine ve ayrıca bu dönemin çeviri faaliyetlerine de bakmak
      gerekmektedir.
      HRİSTİYAN FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ
        Hristiyan felsefesi, Hristiyanlık dininin ortaya çıkışıyla
      başlayan ve 15. yüzyıla kadar geçen sürede Batı felsefesi için
      kullanılan bir adlandırmadır. Hristiyanlık, yayılma sürecinde
      bazı felsefi görüşlerle karşı karşıya gelmiştir. Hristiyan dinine
      karşı yapılan eleştirileri savunmak adına bu din içinden bazı
      filozoflar çıkmıştır. Bu filozofların felsefesi, apoloji (savunma)
      olarak bilinir. Bu savunma felsefesi, ilk zamanlarda bazı felsefi
      görüşlere karşı yapılsa da zamanla dini açıklama felsefesine
      dönüşmüştür.
        Dinî inanç ile felsefi düşüncelerin kaynaşması yaşanmış
      ve felsefenin tüm alanlarında din etkili olmaya başlamıştır.
      Bu etkinin olumsuz yansımaları da olmuştur. Felsefeye karşı
      alınan bu tutumdan dolayı bu dönemde felsefenin yanında
      bilim de dışlanmıştır. Felsefe ve bilim merkezleri bir bir kapa-
      tılmıştır. Örneğin 5. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi bilim-
      sel ve felsefi çalışmaların Hristiyan düşüncesine zarar verdiği
      gerekçesiyle yakılmıştır (Görsel 2.1). Benzer gerekçelerle 6.
                                       Görsel 2.1: Hypatia, İskenderiye
      yüzyılda Platon Akademisi de kapatılmıştır.         okulunda ders veren kadın düşünürdür.
        Bu dönemde temel olarak inancın bilgiyi mümkün kıldığı   Geometri, matematik, astronomi ve
      düşünülür. Amaç yeni bilgiler oluşturmak değil kutsal olanı  felsefe dersleri vermiştir. İskenderiye
      anlamaya çalışmaktır. Uzun bir zamana denk gelen Hristiyan  Kütüphanesi’nin yakılması esnasında
      felsefesi, iki temel dönemle sınıflandırılır. Bunlar Patristik ve      yaşamını yitirmiştir.
      Skolastik dönemlerdir.
                        Hristiyan Felsefesi

        Patristik Dönem, MS 2-MS 8.              Skolastik Dönem, 8. yüzyıldan
      yüzyıl arasında kalan ilk dönem            15. yüzyıla kadar olan ikinci dönem
      Hristiyan felsefesidir. Bu dönem            Hristiyan felsefesidir. Skolastik ismi,
      Hristiyan filozofları aynı zamanda  Patristik     Hristiyanlığın öğretilmesi için bu dö-
      din adamlarıdır. Tertullian, Clemens   Dönem      nemdeki okullaşma hareketinden ge-
      ve Augustinus bunların önde gelen-           lir. Skolastik “okul yolu” veya “okul-
      leridir ve “Kilise Babaları” olarak da           laşma” anlamlarına gelir. Anselmus,
      adlandırılırlar. İsmini bu adlandırma-           Aquinalı Thomas ve Ockhamlı William
      dan alan Patristik Dönem’de özellik-            bu dönemin önde gelen filozofların-
      le Augustinus’un izlediği akılla dini         dandır. Skolastik Dönem’de felsefenin
                            Skolastik
      açıklama yolu, inancın temel öğretisi           eğitim alanına taşınması birçok öğren-
      hâline gelmiştir. Bu dönem felsefesin-   Dönem     cinin dinî eğitim alarak Hristiyanlığı
      de Hristiyan dininine yönelik saldırı-           hızla yaymalarına neden olmuştur.
      lara karşı savunma tarzında düşünce-            Bologna ve Oxford üniversiteleri bu
      ler öne çıkmaktadır.                    dönemde kurulan ve bu geleneğin ön-
                                    cüsü olan yerlerdir.


                                                        43
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10