Page 14 - Felsefe 11 | 2.Ünite
P. 14

2. ÜNİTE

        8. YÜZYIL-12. YÜZYIL ÇEVİRİ FAALİYETLERİNİN HRİSTİYAN VE İSLAM
        FELSEFESİNE ETKİSİ
         MS 2-MS 15. yüzyılda yapılan çeviriler, kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımalarına
        neden olmuştur. Antik Yunan medeniyeti dışında da bilim ve felsefe merkezlerinin kurulmasını
        sağlamıştır.
         8. yüzyılda Porphyrius’a ait eserler Grekçeden Latinceye kazandırılmıştır. 9. yüzyılda ise Roma
        patriğinin misyoner faaliyetleri gereği İncil’in Slavcaya çevirisi yapılmış ve Hristiyanlık yayılmaya
        çalışılmıştır. Aristoteles ve Platon eserlerinin çevirisinde Hristiyan inançlarına yatkın olan ve aykırı
        olmayan bölümler seçilmiştir. Çevirilerin Hristiyanlık öğretilerine dayanak oluşturmak maksadıyla
        inanç felsefesine yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir.
         8-9. yüzyıl arasında İslam coğrafyasında Antakya, Urfa, Cundişapur, Harran, Nisibis (Nusaybin)
        ve Bağdat’ta kurulan çeşitli okullarda çeviriler yapılmıştır. İslam felsefesinin temel kaynaklarından
        kabul edilen bu çeviri faaliyetleri neticesinde İslam düşünürleri Yunan felsefesi ile tanışmıştır.
         Abbasi halifelerinin talimatları doğrultusunda 9-12. yüzyıl arasında Süryani, Arap, Farisi ve
        Hint çevirmenler sayesinde birçok felsefi eser Arapçaya çevirilmiştir. Harun Reşit döneminde fet-
        hedilen yerlerden getirilen eserler, Bağdat’ta Beyt’ül Hikme adında kurulan kütüphanede toplan-
        mıştır (Görsel 2.3). Özellikle Abbasi halifesi Mensur tarafından Beyt’ül Hikme’de başlatılan çeviri
        faaliyetlerinde Aristoteles’in “Organon” ve Porphyrius’un “İsagoji” eserleri (mantık alanına ait eser-
        ler) çevirilmiş, burası bilim ve felsefe akademisi hâline getirilmiştir. Plotinos’un sudûr nazariyesi
        ve Aristoteles’in mantık görüşleri, İslam felsefesi filozoflarını büyük ölçüde etkilemiştir. Yapılan
        çeviriler, İslam felsefesine yön vermiş ve İslam coğrafyasını felsefenin merkezi hâline getirmiştir.                                 Görsel 2.3: Temsilî Beyt’ül Hikme              Uygulama


         Aşağıdaki metni okuyup metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız.
         Aristo, Platon ve Plotinos’un eserleri Arapçaya çevirildikten sonra İslam filozofları tarafından
        yorumlanmıştır. Fârâbî, Aristoteles’in “Nikomakhos Ahlakı” adlı eseri üzerine olan şerhinde (İbn
        Rüşd’ün belirttiğine göre) şöyle demiştir.
         “İnsan için bu hayattaki en üstün iyi, bilgiye ulaşmaktır. Fakat ölümden sonra insanın başka
        forma girdiğinin söylenmesi masaldır, zira doğan ve ölen hiçbir şey ölümsüz olamaz.”
         İbn Rüşd öğretilerinin Katolik inanca aykırı olduğunu düşünen A. Thomas karşı eserler yazmış-
        tır. İbn Rüşd’ün “Evrenin ezelî-ebedî olmayıp yoktan yaratıldığı” düşüncesi de devam ettirilmiştir.
                       Robert HAMMOND, Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi
        Soru
         Aquinalı Thomas, İbn Rüşd’ün düşüncelerini nasıl değerlendirmiştir?

    52
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19